Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahenta

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahenta

INFORMACJA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahenta

(jego reprezentantów, przedstawicieli, pracowników i innych osób wskazanych do kontaktu/wykonania umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kuehne+Nagel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gądkach, ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000549292, NIP 7792429566, BDO 000040559.
2.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa lub mailowo pod adresem: knpl.iodo@kuehne-nagel.com
3.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w co najmniej jednym z niżej wskazanych celów:
a)    zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania w/w czynności oraz do podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed jej zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b)    zawarcia i wykonania umowy w odniesieniu do strony innej niż osoba fizyczna z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest kontaktowanie się za pośrednictwem osób wskazanych do kontaktu/reprezentowania/wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c)    wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do jego działalności w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz wynikających z innych przepisów regulujących działalność administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d)    archiwizacji dokumentacji i komunikatów, w tym korespondencji wytworzonych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na jego prawnie uzasadniony interes, jakim jest niezbędność udokumentowania dowodów prowadzonej działalności m.in. zgodnie obowiązującymi przepisami oraz wykorzystania archiwizowanego materiału w celu dochodzenia, ustalenia czy obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e)    w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, w celu promocyjnym Administratora polegającym na opublikowaniu Pani/Pana opinii na temat współpracy z Administratorem na stronie internetowej Kuehne+Nagel, w mediach społecznościowych Administratora oraz wykorzystaniu w ramach przygotowanej do celów internetowej kampanii promocyjnej Administratora zarówno wewnętrznie w ramach organizacji, jak i zewnętrznie w stosunku do aktualnych i potencjalnych kontrahentów i klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby lub zostały przekazane przez pracodawcę/zleceniodawcę/mocodawcę, w związku z zawarciem umowy. W niektórych sytuacjach dochodzi do pozyskania danych reprezentanta ze źródeł publicznych (rejestry publiczne, strona internetowa, itp.). Zakres otrzymanych danych: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, dane kontaktowe firmy. W celu promocyjnym, określonym w pkt 3. lit. e) powyżej publikowane będą następujące informacje: treść opinii na temat współpracy z Administratorem, oraz według Pani/Pana wyboru imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe, nazwa Pani/Pana organizacji (firmy). 
4.    Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom: podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, naszym upoważnionym  pracownikom i współpracownikom, oraz innym odbiorcom danych np. dostawcom mediów społecznościowych, operatorom pocztowym i kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, audytorom i innym doradcom.
5.    Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego. (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dokonujemy tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (na podstawie art. 46 ust. 2  RODO) lub zapewniamy inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer oraz zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Dane przetwarzane na podstawie zgody, w celu promocyjnym Administratora będą dostępne publicznie, w tym również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
6.    Administrator będzie przechowywał dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przez czas niezbędny do jej wykonania, a po jej wykonaniu przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym rachunkowe i podatkowe, jednak nie krócej niż 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy lub rachunkowy. Administrator będzie przechowywał dane osobowe, których przetwarzanie następuje na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia lub utraty przez informacje zawierające dane osobowe znaczenia gospodarczego dla Administratora. 
7.    Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
8.    Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.
9.    Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy między Panią/Panem a Administratorem (pkt 3 lit a).  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu promocyjnym jest całkowicie dobrowolne, niepodanie tych danych nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji (pkt 3 lit e).  
11.    W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowanie.