Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Na jakie kwestie warto zwrócić uwagę zabezpieczając przesyłkę do transportu?

Niedostateczne lub niewłaściwe zabezpieczenie przesyłki do transportu powoduje, że w przypadku wystąpienia szkody brak jest możliwości skutecznego dochodzenia odszkodowania. Z tego względu warto podkreślić, że zabezpieczenie, opakowanie towaru należy do podstawowych obowiązków nadawcy przesyłki.

Jeżeli szkoda zostanie wywołana nieprawidłowym opakowaniem, to odpowiedzialność za uszkodzenie zostanie po stronie nadawcy i brak będzie możliwości skutecznego przeniesienia tej odpowiedzialności na inny podmiot – ani na spedytora, ani też na przewoźnika. W takiej sytuacji także ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Opakowanie przesyłki

Opakowanie przesyłki powinno być dostosowane do normalnych warunków przywozu i nie można oczekiwać, że ma ono zapewnić bezpieczeństwo towaru, np. podczas wypadku drogowego.

Powinniśmy zabezpieczyć przesyłkę właściwie do transportu, czyli: upewniamy się, że:

 • towar nie wystaje poza obrys palety,

 • odpowiednio dostosowano karton, taśmy bindujące, folie stretch i czy nałożono dostateczną ilość jej warstwy,

 • lżejsze przesyłki układane są na elementach ciężkich,

 • środek ciężkości przesyłki zlokalizowany jest centralnie,

 • naroża przesyłki zabezpieczone są tekturowymi narożnikami,

 • elementy okrągłe na palecie zostały zbindowane i zabezpieczone przed przemieszczeniem.

Warto zauważyć, że ubezpieczyciele często w swoich decyzjach wskazują, że folia jako jedyne zabezpieczenie nie jest wystarczająca, ponieważ samo zastosowanie folii ma jedynie zabezpieczenie przed kurzem. Takie decyzje ubezpieczycieli występują często.

Opakowanie wrażliwego towaru

Jeżeli wysyłamy wyjątkowo wrażliwy towar, powinniśmy zastanowić się, czy zamiast kartonów nie zastosować skrzyni i jeszcze dodatkowego wypełnienia w środku, które zapewni, że towar nie będzie się przemieszczał, a tym samym nie będzie się od wewnątrz uszkadzał. 

W przypadku towaru wrażliwego często możemy zauważyć naklejki umieszczane bezpośrednio na kartonach lub na przesyłce. W przypadku zakazu paletyzowania towaru, zdarzają się nawet stożki albo nakładki przyklejane na kartony. Ma to na celu wyraźne zaznaczenie, że ta przesyłka zdecydowanie nie może zostać piętrowana.

Komunikacja między nadawcą a odbiorcą

Warto poinformować swojego odbiorcę towaru o konieczności jego sprawdzenia w obecności przewoźnika w momencie dostawy, gdyż brak jakichkolwiek zastrzeżeń w liście przewozowym czy protokole będzie świadczył o tym, że przesyłka została dostarczona we właściwym stanie. Jeżeli przesyłka jest dostarczona bez jakichkolwiek zastrzeżeń w liście przewozowym, czy też później w tym samym momencie w spisanym protokole, to została ona odebrana w takim samym stanie, w jakim została odebrana od nadawcy.

Często też klienci umieszczają na fakturach handlowych informacje o konieczności sprawdzenia towaru. Chcąc się zabezpieczyć tym, że dołożyli należytej staranności, informując swojego kontrahenta / odbiorcę o tym, jakich czynności powinien dokonać – taka informacja powinna być przekazana odbiorcy.

O czym powinniśmy pamiętać w przypadku szkody?

Jeżeli dojdzie do zdarzenia, jakim jest szkoda, to w pierwszej kolejności w momencie jej odbioru należy dokładnie zweryfikować stan przesyłki, sporządzić protokół lub wpisać zastrzeżenia w liście przewozowym. Warto pamiętać, że na obu dokumentach powinny być podpisy kierowcy.

Sporządzenie protokołu nie jest obligatoryjne, jednak zdarza się, że odbiorca chce dokładnie opisać uszkodzenia i brak jest miejsca w liście przewozowym. W takiej sytuacji sporządza się dodatkowy protokół. To jest oczywiście poprawne, jednak w takiej sytuacji sugerujemy wpisanie w liście przewozowym informacji, że został sporządzony protokół i obydwa dokumenty powinny być opatrzone podpisem kierowcy i sporządzone w momencie odbioru towaru.

Należy wykonać dokumentację zdjęciową uszkodzonego towaru, opakowania oraz zabezpieczeń wewnętrznych. Jest to wymagane przez ubezpieczyciela, który wymaga dokładnej dokumentacji zdjęciowej, na której widoczne są ewentualne uszkodzenia przesyłki.

Jeżeli przesyłka jest objęta dodatkowym ubezpieczeniem Cargo to najczęściej spedytor już wyręczył za swojego klienta w dalszej procedurze z ubezpieczycielem i w jego imieniu, ale na jego rzecz proceduje tę sprawę i przekazuje informacje do ubezpieczyciela. Istotne jest dokładne określenie sumy dochodzonego odszkodowania. Nie wystarczy samo podanie kwoty. Wskazane jest poddanie dokładnej kalkulacji i informacja, które pozycje zostały uszkodzone i w jaki sposób została wyliczona finalna wartość dochodzonego odszkodowania (wartość szkody).

Dokumentami, które są wymagane w przypadku uszkodzenia przesyłki zarówno przez spedytora, przewoźnika, czy też ubezpieczyciela, to:

 • zlecenie spedycyjne, 

 • umowa oferty, aby strony mogły ustalić jaki jest zakres odpowiedzialności i na jakich warunkach strony zawarły umowę.

 • protokół szkody,

 • dokumenty przewozowe w zależności od rodzaju transportu (np. drogowy list przewozowy, lotniczy list przewozowy, dokument CMR),

 • korespondencja elektroniczna, która w danej sprawie według osoby zgłaszającej będzie istotna,

 • faktura handlowa jako obowiązkowy dokument, ponieważ w ramach procesu konieczne jest wykazanie faktycznej wartości towaru,

 • dokument wskazujący wagę reklamującego towaru.

Odpowiedzialność spedytora jest ograniczona w większości przypadku do 2 SDR-ów i dla potwierdzenia wagi konieczne jest okazanie przez reklamującego dokumentu, który będzie ją wskazywał.

Jeżeli towar jest dostarczany i wystąpi jakaś szkoda, to najczęściej klient wystawia korektę faktury lub wysyła zastępczy produkt i w takiej sytuacji wskazane byłoby dostarczenie potwierdzenia wysłania towaru zamiennego.

Często ubezpieczyciel wskazuje, że właściwym byłoby przekazanie dokumentów potwierdzających utylizację. Jednak z ostrożności zawsze warto potwierdzić czy towar może zostać zutylizowany, czy ubezpieczyciel będzie miał wolę dokonania inspekcji przez rzeczoznawcę.

W przypadku możliwości naprawy, każdy dochodzący odszkodowania podmiot powinien dokonać minimalizacji szkody i tym samym naprawić towar, jeśli jest to możliwe. Wartość naprawy nie powinna przekraczać wartości odszkodowania na podstawie FIATA czy warunków spedycyjnych, które wskazują 2 SDR-y.

Ubezpieczenie Cargo

Warto zainwestować dodatkową kwotę, która pozwoli do dochodzenia pełnej wartości odszkodowania w pełnej wartości towaru ubezpieczonego. Co istotne, taka ochrona obejmuje także sytuację załadunku i rozładunku, która jest wyłączona w przypadku odpowiedzialności spedytora i przewoźnika, ponieważ załadunek i rozładunek leży po stronie nadawcy i odbiorcy. Kuehne+Nagel jako spedytor współpracuje z międzynarodowym brokerem ubezpieczeniowym Nakora. Jest to spółka, która jest na rynku od 1972 roku i zapewnia profesjonalne usługi w zakresie wyszukania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej dla klientów.

Posłuchaj podcastu


Dodatkowe materiały: