Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Poprowadzimy Cię przez SOLAS i VGM – Kuehne+Nagel

SOLAS (międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu) oraz VGM (zweryfikowana masa netto): Nasze globalne zespoły ekspertów chętnie służą pomocą przy udostępnianiu wszystkich informacji przed dostarczeniem kontenerów do terminalu przewoźnika.

Wysyłasz towary na cały świat? Masz świadomość tego, że jako nadawca musisz podać przewoźnikowi dokładną łączną masę kontenera?

Wskutek wielu poważnych wypadków związanych z nieprawidłowo podaną masą kontenera Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) we współpracy z przedstawicielami branży wprowadziła konkretne zasady w ramach konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), aby upewnić się, że podawana masa kontenerów jest zgodna z prawdą.

Zgodnie z tymi zasadami nadawca ładunku musi podać przewoźnikowi morskiemu zweryfikowaną masę brutto (VGM) kontenera, w tym masę towaru, masę całego sprzętu i materiałów załadowczych, materiałów sztauerskich oraz tarę (masę kontenera). Te wymagania wpływają na komunikację, infrastrukturę i procesy wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Nasze globalne zespoły ekspertów chętnie służą pomocą, aby przeprowadzić Cię przez wszystkie uregulowania, i dbają o udostępnienie wszystkich informacji przed dostarczeniem kontenerów do terminalu przewoźnika.

Możesz uzyskać dostęp do swojej przesyłki i wysłać dane VGM do Kuehne+Nagel, korzystając z linku lub kodu QR na potwierdzeniu zlecenia. Można je znaleźć w specjalnej sekcji poświęconej VGM.

W różnych krajach na całym świecie obowiązują rozmaite wytyczne i uregulowania dotyczące implementacji.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.


Informacje ogólne

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS została wprowadzona w 1914 r. w odpowiedzi na zatonięcie Titanica, do którego doszło w 1912 r. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) opracowuje i nowelizuje SOLAS od 1948 r.

Zweryfikowana masa brutto (VGM) (masa towaru, materiał/palety/rusztowanie do załadunku, materiały sztauerskie oraz tara kontenera).

Nadawca musi podać przewoźnikowi morskiemu VGM kontenera oraz złożyć podpis (może być elektroniczny) identyfikujący osobę odpowiedzialną za zgłoszoną masę. Informacja ta musi zostać przekazana do przewoźnika – w większości przypadków zanim kontener dotrze do terminalu portowego tego przewoźnika.

Wszystkie kraje będące członkami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) lub agencji ONZ są zobowiązane do stosowania VGM. Niektóre kraje automatycznie wprowadzają tę zasadę w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych, a inne nakładają dodatkowe wymogi.

Ten wymóg został uznany za niezbędny do zadbania o to, by ze względów bezpieczeństwa nadawcy podawali przewoźnikom dokładną łączną masę kontenera. Przyczyną wielu wypadków prowadzących do urazów lub uszkodzeń jest podanie nieprawidłowej masy.

Zgodnie z wymaganiami SOLAS nadawca podany na konosamencie jest stroną odpowiedzialną za podanie operatorowi morskiemu („kapitanowi”) oraz operatorowi terminalu („przedstawicielowi terminalu”) zweryfikowanej masy brutto zapakowanego kontenera.

Przewoźnik NVOCC (ang. Non Vessel Owning Common Carrier), taki jak Kuehne+Nagel, jest dla przewoźnika morskiego nadawcą, w związku z czym jest on odpowiedzialny za podanie przewoźnikowi VGM na podstawie VGM otrzymanego od rzeczywistego nadawcy.

Ważenie

Dopuszcza się dwie metody ważenia:

  • Metoda 1: Po zakończeniu pakowania i uszczelniania kontenera nadawca może zważyć zapakowany kontener lub zlecić to podmiotowi zewnętrznemu.
  • Metoda 2: Nadawca lub wyznaczony przez nadawcę podmiot zewnętrzny mogą zważyć wszystkie materiały transportowe i towar, w tym masę palet, materiałów sztauerskich i innych opakowań oraz materiałów do zabezpieczania ładunku, które mają zostać umieszczone w kontenerze oraz dodać tarę kontenera do sumy poszczególnych mas zawartości kontenera. 

Więcej informacji i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej WSC (Światowej Rady Żeglugi). 

Tara kontenera widnieje na drzwiach kontenera. Niektóre linie spedycyjne podają masę kontenerów na stronach internetowych. W związku z naprawami kontenera, mokrymi podłogami drewnianymi itp. oficjalna tara kontenera może różnić się od rzeczywistej.

W świetle prawa kontener może zostać zważony w terminalu. Jednak nie wszystkie terminale dysponują infrastrukturą umożliwiającą wykonanie tej usługi, zwłaszcza jeśli uwzględnimy dużą liczbę kontenerów transportowanych za pośrednictwem terminali. Należy pamiętać, że ważenie kontenerów w porcie może doprowadzić długich kolejek i opóźnień.

Wymagania

Wymagane informacje, które nadawcy muszą podać firmie Kuehne+Nagel:

  1. VGM każdego kontenera;
  2. Podpis (imię i nazwisko drukowanymi literami w przypadku elektronicznej wymiany danych) upoważnionej osoby deklarującej masę i dane firmy oraz
  3. Dodatkowe informacje i/lub dokumenty, jeśli są wymagane przez władze (rządowe) w danym kraju.

Czas na podanie VGM różni się w zależności od portu, gdyż egzekwowanie zasad dotyczących VGM spoczywa na lokalnych władzach (rządowych) w danym kraju odpowiedzialnych za sprawy morskie.

Nieustannie monitorujemy status VGM za pośrednictwem alertów, aby zadbać o punktualne zgłaszanie VGM w celu uniknięcia ewentualnej odmowy załadunku.

W przypadku braku VGM jeden z naszych ekspertów ds. spedycji morskiej skontaktuje się z Tobą.

Nadawca i operator terminalu nie mogą załadować kontenera na pokład, jeśli nie otrzymają VGM tego kontenera.

Odpowiedzialność i prywatność

Gdy pełnimy funkcję podwykonawcy, załadowując i ważąc kontener w imieniu nadawcy, nadawca określony w konosamencie lub morskim liście przewozowym jest odpowiedzialny za podanie VGM przewoźnikowi. Ograniczamy nasze zobowiązania wobec nadawcy na mocy warunków i/lub odrębnych ustaleń umownych z klientem.

Agencje/władze rządowe, takie jak straż przybrzeżna (Coast Guard w Stanach Zjednoczonych lub The Maritime & Coastguard w Wielkiej Brytanii) są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów wśród nadawców.

Blockchain jest rosnącą listą rekordów oznaczonych sygnaturami czasu, które przechowywane są i organizowane w rekordach zwanych „blokami”. Opracowaliśmy rozwiązanie blockchain VGM z myślą o przestrzeganiu wszystkich wymagań branżowych dotyczących poufności i prywatności danych oraz uregulowań dotyczących informacji umożliwiających identyfikację tożsamości jako uzupełnienie naturalnej niezmienności i identyfikowalności technologii blockchain. W związku z tym gwarantujemy przez cały czas prywatność informacji dotyczących VGM.

W przypadku przesyłek z włoskich portów nadawca musi podać dodatkowe dane kontaktowe, wprowadzając informacje w polach „Telefon” i „E-mail” na naszym portalu. Jeśli dodatkowo zostanie wybrana Metoda 2 (ważenie), nadawca musi wprowadzić w polu „Waga” numer identyfikacyjny wagi użytej do ważenia.