Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Environmental glossary

Poniżej przedstawiamy wybraną terminologię związaną z kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska.

Lista akronimów używana w poniższej liście:

 • ETS - ang. Emissions Trading System, pol. Europejski System Handlu Emisjami
 • GHG - ang. Green House Gases, pol. gaz cieplarniany
 • GLEC - ang. Global Logistics Emissions Council, pol. Światowa Rada ds. Emisji w ramach Logistyki 
 • GRI - ang. Global Reporting Initiative, pol. Standardy Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej
 • IATA - ang. International Air Transport Association, pol. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
 • IPCC - ang. Intergovernmental Panel on Climate Change  pol. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu
 • ISO - ang. International Organization for Standardization, pol. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
 • SBT - ang. Science Based Targets, pol. Cele oparte na wiedzy naukowej 
 • SGD - ang. Sustainable Development Goals, pol. Cele Zrównoważonego Rozwoju 
 • SFC - ang. Smart Freight Centre, pol. Centrum Inteligentnego Transportu 
 • UNFCCC - ang. United Nations Framework Convention on Climate Change, pol. Ramowa Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • VCS - ang. Verified Carbon Standard, pol. program zweryfikowanego standardu węglowego

Wybierz literę, na którą rozpoczyna się szukany przez Ciebie termin i znajdź odpowiedź na swoje pytanie.


Adaptacja 

Adaptacja to działania podejmowane w celu zmniejszenia wpływu zmian klimatu zarówno na społeczności, jak i na ekosystemy. Celem działań adaptacyjnych jest zmniejszenie narażenia na szkody wynikające ze zmian klimatu bądź zwiększenie odporności na zmiany klimatu w odniesieniu do społeczności i ekosystemów. 
 

Alternatywne źródła energii 

Alternatywna energia to energia, która nie pochodzi z paliw kopalnych (takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz), np. wiatr, płynąca woda, energia słoneczna i biomasa. 

Biodiesel 

Biodiesel jest wytwarzany z olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych lub przetworzonych smarów i zazwyczaj jest stosowany jako dodatek lub zamiennik oleju napędowego, co skutkuje obniżeniem poziomu emisji gazów cieplarnianych (GHG), cząstek stałych, tlenku węgla i węglowodorów. 

Biopaliwo

Biopaliwa obejmują bioetanol, biodiesel i biogaz i są uzyskiwane z odnawialnych źródeł energii powstających z materiałów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. 
 

Cele dotyczące Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

Cele dotyczące Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w roku 2015 jako uniwersalne wezwanie do działania, aby położyć kres ubóstwu, chronić planetę i zapewnić wszystkim ludziom pokój i dobrobyt do roku 2030. 

17 Celów dotyczących Zrównoważonego Rozwoju ma charakter zintegrowany – uznaje się, że działania w jednym obszarze będą miały wpływ na wyniki w innych oraz że rozwój musi być zbilansowany ze zrównoważonym rozwojem społecznym, gospodarczym i środowiskowym. 
 

Cele oparte na wiedzy naukowej SBT 

Cele oparte na wiedzy naukowej zapewniają przedsiębiorstwom jasno określoną ścieżkę przyszłego wzrostu poprzez określenie, jak bardzo i jak szybko powinny ograniczyć emisje gazów cieplarnianych (GHG). 

Cele przyjęte przez przedsiębiorstwa w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych uznaje się za oparte na wiedzy naukowej, jeśli są zgodne z tym, co według najnowszych badań naukowych dotyczących klimatu jest niezbędne do osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego, czyli ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowanie wysiłków zmierzających do ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. 

Centrum Inteligentnego Transportu SFC 

Centrum Inteligentnego Transportu SFC (Smart Freight Centre) zostało założone w 2013 roku jako globalna organizacja non-profit zajmująca się zrównoważonym transportem towarów. 

Jej zadaniem jest wspomaganie firm w dążeniu do logistyki bezemisyjnej, promowanie polityki i programów wspierających te założenia oraz podnoszenie świadomości. 

Dwutlenek węgla CO2 

Dwutlenek węgla (CO2) jest najbardziej powszechnym i obficie występującym gazem cieplarnianym (GHG), który wpływa na temperaturę na Ziemi. Powstaje jako produkt uboczny przy produkcji ropy naftowej i gazu, spalaniu paliw kopalnych i odnawialnej biomasy, a także wytwarzany jest przez wszystkie zwierzęta, rośliny i powstaje w wielu innych naturalnych źródłach. 

CO2 ma potencjał globalnego ocieplenia (GWP) równy 1 i jest stosowany jako punkt odniesienia do porównania innych, „silniejszych” gazów cieplarnianych. Często określa się go również po prostu mianem „węgla". 

EcoTransIT Świat 

EcoTransIT World jest najczęściej stosowanym na świecie oprogramowaniem do automatyzacji obliczeń i analizy zużycia energii i emisji z transportu. 
Oprogramowanie jest akredytowane przez Centrum Inteligentnego Transportu jako zgodne z ramami Światowej Rady ds. Emisji w ramach Logistyki (GLEC), a także spełnia wymagania normy EN 16258 (norma europejska) protokołu dotyczącego gazów cieplarnianych. 

Ekwiwalent dwutlenku węgla CO2e 

Ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) jest międzynarodowo uznaną miarą emisji gazów cieplarnianych (GHG), która uwzględnia potencjał globalnego ocieplenia (GWP) różnych GHG i wyraża efekt kumulacyjny we wspólnej jednostce. 
CO2e oblicza się na podstawie masy danego GHG pomnożonej przez jego GWP. Na przykład, metan ma GWP równy 28, co oznacza, że 1 tona metanu może zostać przekształcona w 28 ton CO2e. 

EN 16258 (Norma europejska) 

EN 16258 (Norma Europejska) ustanawia wspólną metodologię obliczania i deklarowania zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych (GHG) w odniesieniu do każdej usługi transportowej (towarowej, pasażerskiej lub obu). 
Przedstawia ona ogólne zasady, definicje, granice systemu, metody obliczeniowe, zasady podziału (alokacji) oraz zalecenia dotyczące danych w celu promowania znormalizowanych, dokładnych, wiarygodnych i sprawdzalnych deklaracji dotyczących zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, związanych z każdą usługą transportową w ujęciu ilościowym. Zawiera również przykłady zastosowania tych zasad. 

Energia

Pojęcie energii obejmuje elektryczność, paliwa, parę, ciepło, sprężone powietrze i inne podobne media. Ilości energii wyrażane są w dżulach (J) lub ich wielokrotnościach, takich jak megadżul (MJ) lub gigadżul (GJ). 

Energia odnawialna

Energia odnawialna to energia wytwarzana z zasobów, które są stale, naturalnie uzupełniane. Należą do nich promieniowanie słoneczne, wiatr, deszcz, pływy morskie, ciepło geotermalne i biomasa. 

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany oznacza ocieplenie atmosfery ziemskiej spowodowane wzrostem poziomu gazów, takich jak dwutlenek węgla (CO2) i inne gazy cieplarniane (GHG). Gazy te pochłaniają promieniowanie emitowane naturalnie z ziemi, spowalniając odprowadzanie energii z Ziemi. Efekt cieplarniany istnieje od zawsze – bez niego na Ziemi byłoby zbyt zimno, aby rośliny, zwierzęta i ludzie mogli przeżyć. 
Ze względu na wzrost emisji gazów cieplarnianych w ostatnich latach, efekt cieplarniany jest dużo bardziej nasilony, co prowadzi do globalnego ocieplenia. 

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna (i jej zwiększanie) odnosi się do zmniejszenia zużycia energii dla danej usługi (ogrzewanie, oświetlenie itp.) lub poziomu działalności. Oszczędności w zakresie efektywności energetycznej osiąga się zazwyczaj poprzez zastąpienie sprzętu o niższej sprawności bardziej zaawansowaną technologią.  

ETW

ETW umożliwia obliczanie całych łańcuchów transportowych we wszystkich gałęziach transportu (drogowy, kolejowy, morski, żegluga śródlądowa, lotniczy) łącznie z przeładunkami/magazynowaniem na całym świecie w oparciu o naukową i neutralną metodologię. 

Gazy cieplarniane (GHG)

Gaz cieplarniany (GHG), gdy jest emitowany do atmosfery, może wpływać na bilans cieplny Ziemi poprzez pochłanianie promieniowania długofalowego. Gazy te mogą być emitowane zarówno ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. 
GHG, o których mowa w Protokole gazów cieplarnianych, to: 

Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza 

Standardy Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI) są pierwszymi ogólnoświatowymi normami dotyczącymi sprawozdawczości działań w ramach zrównoważonego rozwoju. Mają one modułową, wzajemnie powiązaną strukturę i stanowią najlepszą światową praktykę w zakresie raportowania wpływu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Zostały one zaprojektowane tak, aby mogły być wykorzystywane jako zestaw przez każdy podmiot, który chce informować o swoim wpływie i o tym, jak przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. 

Granice operacyjne 

Przy ocenie śladu węglowego wybór granic operacyjnych podmiotu określa jego odpowiedzialność w odniesieniu do tego, które źródła emisji zostaną sklasyfikowane jako emisje zgodne z Zakresem 1 i 2 (powinny być zawsze uwzględnione), a które z Zakresem 3 (nie muszą być zawsze uwzględnione). 

Granice organizacyjne 

Przy ocenie śladu węglowego definicja granic organizacyjnych precyzuje zakres rozliczeń. W zależności od charakterystyki podmiotu należy rozważyć różne aspekty, takie jak struktura organizacyjna, zakres działania i odpowiedzialność operacyjna czy położenie geograficzne. 

GRI

Standardy GRI są również wiarygodnym punktem odniesienia dla decydentów i organów legislacyjnych na całym świecie, wspierając i umożliwiając wiarygodne raportowanie niefinansowe przez firmy podlegające ich jurysdykcji.
 

Grupa Robocza Clean Cargo 

Grupa robocza Clean Cargo (czysty ładunek) to forma współpracy między przedsiębiorstwami, której celem jest włączenie zasad ekologicznych i społecznie odpowiedzialnego biznesu do zarządzania transportem. 

Wśród członków Grupy znalazło się ponad 25 wiodących międzynarodowych producentów, detalistów i przewoźników, którzy łącznie transportują blisko 60 procent globalnego ładunku kontenerowego. 

Inicjatywa dotycząca celów opartych na wiedzy naukowej (SBTi)

Inicjatywa dotycząca celów opartych na wiedzy naukowej (SBTi): 
a) promuje przedsiębiorstwa, które wyznaczają cele oparte na wiedzy naukowej, poprzez studia przypadków, imprezy i media, aby podkreślić wzrost innowacyjności, zmniejszenie niepewności regulacyjnej, zwiększenie zaufania inwestorów oraz poprawę rentowności i konkurencyjności dzięki wyznaczaniu celów opartych na wiedzy naukowej 
b) określa i promuje najlepsze praktyki w zakresie ustalania celów w oparciu o wiedzę naukową przy wsparciu Technicznej Grupy Doradczej 
c) oferuje materiały, warsztaty, doradztwo w celu zmniejszenia barier dla stosowania strategii 
d) dokonuje niezależnej oceny i zatwierdza cele przedsiębiorstw 

Inicjatywa ONZ Global Compact 

Inicjatywa ONZ Global Compact to apel do firm o dostosowanie strategii i działań do powszechnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz o podejmowanie działań, które przyczyniają się do realizacji celów społecznych. 

Wieloletnia strategia ONZ Global Compact ma na celu zwiększenie świadomości biznesowej i podjęcie działań wspierających osiągnięcie Celów dotyczących Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. 
 

Intensywność emisji dwutlenku węgla 

Intensywność emisji dwutlenku węgla to ilość danego zanieczyszczenia emitowanego ze źródła w stosunku do intensywności danej działalności. Przykładem tego jest ilość gramów CO2e uwalnianych na każdy megadżul wyprodukowanej energii.  

ISO 9001:2015 

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy dany podmiot: 
a) musi wykazać swoją zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów oraz obowiązujące wymogi ustawowe i wykonawcze, a także 
b) ma na celu zwiększenie zadowolenia klientów poprzez skuteczne stosowanie systemu, w tym procesów doskonalenia systemu, poprzez zapewnienie zgodności z wymaganiami klienta oraz z obowiązującymi wymaganiami ustawowymi i wykonawczymi. 

ISO 14000 
Odpowiedzialność za środowisko 

Grupa norm ISO 14000 wyznacza standardy dla firm i organizacji każdego typu, które potrzebują praktycznych narzędzi do zarządzania swoimi zobowiązaniami w zakresie odpowiedzialności za środowisko. Inne normy w tej grupie skupiają się na konkretnych rozwiązaniach, takich jak audyty, komunikacja, etykietowanie i analiza cyklu życia, a także na wyzwaniach środowiskowych, takich jak zmiany klimatyczne. 

ISO 14067:2018 

Norma ISO 14067:2018 określa zasady, wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji i raportowania śladu węglowego produktu. 

ISO 14065:2013 

Norma ISO 14065:2013 określa zasady i wymagania dla podmiotów, które podejmują się walidacji lub weryfikacji założeń dotyczących emisji gazów cieplarnianych (GHG). 

ISO 14066:2011 

Norma ISO 14066:2011 określa wymagania kompetencyjne dla zespołów walidacyjnych i weryfikacyjnych. Stanowi ona uzupełnienie wdrożenia normy ISO 14065. 
Norma ISO 14066:2011 nie jest związana z żadnym konkretnym programem dotyczącym gazów cieplarnianych (GHG). Jeśli zastosowanie ma konkretny program GHG, wymagania dotyczące kompetencji zawarte w tym programie GHG obowiązują dodatkowo wraz z wymaganiami normy ISO 14066:2011. 

ISO 14064-3:2019 

Norma ISO 14064-3:2019 określa wymagania i zapewnia wytyczne dotyczące weryfikacji i walidacji raportów dotyczących emisji, redukcji i usuwania gazów cieplarnianych (GHG). 

Terminy weryfikacja i walidacja mają następujące znaczenie: 
a) weryfikacja: proces oceny zestawienia danych i informacji historycznych w celu ustalenia, czy zestawienie jest merytorycznie poprawne i zgodne z kryteriami 
b) walidacja: proces oceny racjonalności założeń, ograniczeń i metod, które stanowią podstawę stwierdzenia dotyczącego wyniku przyszłych działań 

ISO 14001:2015 
System zarządzania środowiskowego
 

Norma ISO 14001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, które podmiot może stosować w celu poprawy swoich wyników w zakresie ochrony środowiska. Jest przeznaczona do stosowania przez podmiot, który chce zarządzać swoimi zobowiązaniami w zakresie ochrony środowiska w sposób systematyczny, przyczyniający się do realizacji środowiskowego filaru zrównoważonego rozwoju. 

ISO 50001 Zarządzanie energią 

Norma ISO 50001 określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią. Zamierzonym efektem jest umożliwienie podmiotowi zastosowania systematycznego podejścia w celu osiągnięcia ciągłej poprawy charakterystyki energetycznej i systemu zarządzania energią. 

 

Łagodzenie skutków

Łagodzenie skutków to działania mające na celu zmniejszenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych (GHG). Działania te mogą przybierać różne formy, ale większość z nich obejmuje ustanawianie przepisów, wyznaczanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla lub tworzenie zachęt finansowych do ograniczania emisji. 

Mechanizm wyceny uprawnień  do emisji dwutlenku węgla 

Mechanizmy wyceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla wspierają łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez nałożenie opłaty finansowej za emisje gazów cieplarnianych (GHG). Ustalona cena odpowiada kwocie, którą należy zapłacić za prawo do emisji jednej tony ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) do atmosfery. Wycena uprawnień do emisji dwutlenku węgla występuje zazwyczaj w dwóch różnych formach: jako podatek od emisji dwutlenku węgla lub jako system handlu uprawnieniami do emisji. 
 

Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu  IPCC 

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) jest organem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw do naukowej oceny zmian klimatu. Zespół IPCC został powołany w celu regularnego dostarczania decydentom politycznym ocen naukowych dotyczących zmian klimatu, ich skutków i potencjalnych przyszłych zagrożeń, a także do przedstawiania możliwej adaptacji i łagodzenia skutków. 
Poprzez swoje oceny IPCC określa stan wiedzy na temat zmian klimatu. Określa, gdzie w środowisku naukowym panuje zgoda co do tematów związanych ze zmianami klimatu, a gdzie potrzebne są dalsze badania. 
 

Międzynarodowa organizacja normalizacyjna  ISO 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową, zrzeszającą 164* krajowe komitety normalizacyjne. Do członków organizacji należą eksperci, którzy dzielą się wiedzą i opracowują dobrowolnie, oparte na wzajemnym porozumieniu, istotne dla rynku normy międzynarodowe, które wspierają innowacje i dostarczają rozwiązań dla globalnych wyzwań. 

Offset węglowy 

Offset węglowy to jednostka równa jednej tonie dwutlenku węgla (CO2), którą kupują osoby fizyczne, firmy lub rządy w celu ograniczenia krótko- i długoterminowej emisji gazów cieplarnianych (GHG). Zakup jest zazwyczaj finansowany przez projekty, które generują energię ze źródeł odnawialnych, takich, jak wiatr lub płynąca woda, umacniając pozycje lokalnych społeczności lub chroniąc ekosystem. 

Osoby fizyczne mogą zdecydować o zakupie offsetu węglowego (na przykład w celu zrekompensowania kosztów podróży lotniczych), przy czym rządy i duże gałęzie przemysłu są niekiedy zobowiązane do ich zakupu, aby spełnić międzynarodowe cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. 

Paliwa kopalne

Paliwa kopalne to nieodnawialne źródła energii, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. 

Podatek węglowy 

Podatek węglowy nakłada na emitentów obowiązek płacenia stałej ceny za każdą wyemitowaną przez nich tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e). Stała stawka podatkowa daje pewność co do kosztów emisji gazów cieplarnianych (GHG), ale nie co do całkowitej ilości, która może zostać uwolniona. 

Ponowne zalesianie 

Ponowne zalesianie to proces sadzenia drzew na terenach leśnych w celu zastąpienia tych, które zostały wycięte. 

Porozumienie paryskie 

Porozumienie paryskie, podpisane w Dzień Ziemi 2016, jest porozumieniem w ramach Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), mającym na celu łagodzenie skutków i adaptację do zmian klimatu. Jego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowanie wysiłków zmierzających do ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. 

Potencjał globalnego ocieplenia  GWP 

Potencjał globalnego ocieplenia (GWP) jest względną miarą efektu ocieplenia, jaki powoduje gaz cieplarniany (GHG) w odniesieniu do ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e), mierzony zwykle w okresie 100 lat. 

Projekt ujawniania danych o  emisji dwutlenku węgla CDP

Projekt ujawniania danych o emisji dwutlenku węgla CDP (ang. Carbon Disclosure Project) to inicjatywa typu not-for-profit, w ramach której prowadzony globalny system ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, województw i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko. 

Poprzez przyznawanie punktów firmom i miastom, CDP ma na celu motywowanie i wspieranie ich w dążeniu do zajęcia pozycji lidera w zakresie transparentności ekologicznej i działań na rzecz środowiska, poprzez ujawnianie informacji dotyczących emisji. 

 Protokół gazów cieplarnianych 

Protokół w gazów cieplarnianych jest najszerzej stosowanym międzynarodowym narzędziem służącym liderom rządowym i biznesowym do rozliczania i raportowania emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz zarządzania nimi. Ponadto, określa on zakresy emisji dwutlenku węgla jako Zakres 1, 2 i 3. 

Jego standard raportowania stwarza precedens w metodologii, która pozwala na śledzenie i monitorowanie informacji, spełnia różne wewnętrzne i zewnętrzne wymagania dotyczące raportowania oraz stanowi podstawę do opracowania skutecznych strategii redukcji emisji. 

Przyczyna  antropogeniczna 

Przyczyny antropogeniczne określają wpływ człowieka na środowisko. Obejmuje to zmiany w środowiskach biofizycznych i ekosystemach, różnorodności biologicznej i zasobach naturalnych spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, w tym globalne ocieplenie, degradację środowiska (np. zakwaszenie oceanów) lub masowe wymieranie. 

Sekwestracja

Sekwestracja to pobieranie i magazynowanie dwutlenku węgla z atmosfery. Na przykład drzewa i inne rośliny sekwestrują („usuwają") ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) z atmosfery w miarę wzrostu, w procesie fotosyntezy. 
 
Seria ISO 1406x  Emisje gazów cieplarnianych 

Normy ISO pełnią wiele funkcji w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, od poziomu strategicznego, rządowego i organizacyjnego, po zastosowania taktyczne na poziomie projektu, a nawet samego produktu. 
Normy ISO z serii ISO 1406x dostarczają podmiotom narzędzia potrzebne do opracowania punktu wyjścia dla wszystkich programów kontroli, a następnie eliminacji emisji gazów cieplarnianych (GHG), którym jest inwentaryzacja bazowa. 

System handlu uprawnieniami do emisji  ETS 

System handlu uprawnieniami do emisji jest strategią, która nakłada ograniczenia emisji, a następnie przydziela uczestnikom systemu kredyty lub „pozwolenia na zanieczyszczenie". Uczestnicy ci mogą następnie handlować pozwoleniami między sobą. System ten pozwala uczestnikom, którzy wyemitowali mniej zanieczyszczeń, niż dopuszcza przyznany im limit na sprzedaż niewykorzystanej części pozwolenia uczestnikom, którzy muszą nabyć dodatkowe pozwolenia, ponieważ wyemitowali więcej niż wynosi przyznany im limit emisji. 

System ten określa całkowitą ilość gazów cieplarnianych (GHG), które mogą zostać wyemitowane, ponieważ każda tona ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) jest powiązana z pozwoleniem na emisję, które jest przedmiotem obrotu. 
 

Tank-to-Wheel

Termin Tank-to-Wheel (TTW) odnosi się do podzakresu w łańcuchu energetycznym pojazdu od punktu, w którym energia jest pochłaniana (punkt tankowania, dystrybutor) do rozładowania (podczas jazdy). 
TTW opisuje zatem zużycie paliwa w pojeździe i emisję spalin podczas jazdy
 

Ślad węglowy

Ślad węglowy przedsiębiorstwa to obliczenie całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych (GHG) powstałych w wyniku jego działalności w określonych granicach. 
Główne etapy obliczania śladu węglowego przedsiębiorstwa: 

a) określenie granic organizacyjnych 
b) określenie granic operacyjnych 
c) oszacowanie śladu węglowego 
d) raportowanie ostatecznego osiągnięcia 
 

Well-to-Tank

Termin „Well-to-Tank" oznacza emisje wynikające z produkcji paliwa, w tym z wydobycia zasobów, wstępnego przetwarzania, transportu, produkcji paliwa, dystrybucji, wprowadzania do obrotu i dostarczania do zbiornika paliwa pojazdu konsumenta.

Well-to-Wheel

Termin „Well-to-Wheel” odnosi się do zaopatrzenia w paliwo – od wytworzenia źródła energii (benzyna, olej napędowy, energia elektryczna, gaz ziemny) do dostawy paliwa (transport do miejsca tankowania lub dystrybutora). 

Z drugiej strony, w dobie e-mobilności i dekarbonizacji coraz bardziej preferowane jest podejście holistyczne, które obejmuje całkowite zużycie energii i wszystkie emisje gazów cieplarnianych związane z danym paliwem, powstałe w wyniku jego produkcji, dostaw i stosowania. 

Wskaźnik emisji 

Wskaźnik emisji to wartość nadana źródłu emisji w celu przeliczenia jej na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e). 

Wylesianie 

Wylesianie to zmniejszanie liczby drzew w lasach spowodowane siłami natury lub działalnością człowieka, taką jak wypalanie lub wyrąb. 

Wyznaczanie granic  dla śladu węglowego 

Podczas określania śladu węglowego, wymagane jest określenie granic dotyczących tego, co powinno, a co nie powinno znaleźć się na liście inwentaryzacyjnej. Jeśli emisja gazu cieplarnianego (GHG) jest w granicach działalności przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwo ma pełną kontrolę nad tą emisją. 

Granica może mieć kilka wymiarów, na przykład organizacyjny, operacyjny, geograficzny, sektorowy i dotyczący podmiotu gospodarczego. 

Zalecana praktyka IATA 1678 
RP 1678 

Zalecana praktyka IATA (RP) 1678 jest światowym standardem pomiaru śladu węglowego transportu lotniczego na poziomie jednego przewozu. Jest również uznawana za metodologię odniesienia dla ładunków lotniczych przez Globalną Radę ds. Emisji w ramach Logistyki (GLEC) w zakresie sposobów obliczania emisji w logistyce. 

Zakres 

Podczas analizy śladu węglowego pomiotu zgodnie z Protokołem gazów cieplarnianych, poziomy emisji klasyfikuje się jako Zakres 1, 2, 3. 

Zakres 1

Zakres 1 obejmuje wszystkie emisje ze źródeł, które są własnością lub są kontrolowane przez firmę raportującą (granica organizacyjna), np. takie jak ropa naftowa spalana we flocie pojazdów firmy. 

Zakres 2

Zakres 2 obejmuje emisje pośrednie z wytwarzania zakupionej energii elektrycznej, pary, chłodzenia lub ogrzewania zużywanych przez firmę raportującą, np. elektrownie węglowe. 

Zakres 3

Zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje pośrednie występujące w całym łańcuchu wartości podmiotu, np. takie jak wydobycie i produkcja zakupionych materiałów i paliw, działania związane z transportem w pojazdach niebędących własnością lub niebędących pod kontrolą firmy raportującej, działania związane z energią elektryczną nieuwzględnione w Zakresie 2, działania zlecone na zewnątrz, usuwanie odpadów itp. 

Są one konsekwencją działalności przedsiębiorstwa, ale pochodzą ze źródeł niekontrolowanych (granica operacyjna) lub niebędących własnością (granica organizacyjna) przedsiębiorstwa. 

Zgodność z wymogami  ochrony środowiska 

Zgodność z wymogami ochrony środowiska oznacza przestrzeganie praw, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska w celu uniknięcia odpowiedzialności w przyszłości oraz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Złoty standard 

Złoty standard jest jedną z najbardziej rygorystycznych norm certyfikacji dostępnych dla projektów offsetu węglowego, gwarantującym, że zapewniają one rzeczywistą redukcję emisji i długoterminowy zrównoważony rozwój poprzez powiązanie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Standard ten umożliwia inicjatywom kwantyfikację, certyfikację i maksymalizację ich wpływu na bezpieczeństwo klimatyczne, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu integralności środowiskowej i społecznej. 

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne to wszelkie długoterminowe zmiany średnich temperatur i wzorców pogodowych, wynikające z naturalnej zmienności lub będące skutkiem działalności człowieka. 

Zmniejszanie emisji

Zmniejszanie emisji to projekty lub działania, które organizacja może podjąć w celu zmniejszenia ilości emisji gazów cieplarnianych (GHG). 
 

Zalesianie 

Zalesianie to tworzenie nowego lasu tam, gdzie wcześniej nie było żadnego.