Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Ograniczenie emisji siarki w transporcie morskim

Ograniczenie emisji siarki w pobliżu regionów przybrzeżnych pomaga poprawić jakość powietrza i przyczynia się do bardziej zrównoważonej żeglugi o mniejszym wpływie na środowisko.

Kuehne+Nagel angażuje się w zrównoważony rozwój w transporcie i łańcuchach dostaw. Zaangażowanie to dotyczy również naszych klientów poprzez program kompensacji emisji dwutlenku węgla oraz regularną wymianę informacji na temat przepisów dotyczących ochrony środowiska, których przestrzegamy.

Ograniczenie emisji dwutlenku siarki

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła konwencję (MARPOL Aneks VI) w celu ochrony życia morskiego przed szkodliwymi substancjami, takimi jak dwutlenek siarki. Dwutlenek siarki (SO2) jest toksycznym gazem, emitowanym podczas spalania paliw kopalnych i ma negatywny wpływ zarówno na ludzi, jak i na środowisko.

Obszary kontroli emisji

Aby sprostać wymaganiom dotyczącym zmniejszenia zanieczyszczeń w pobliżu regionów przybrzeżnych, zdefiniowano Obszary Kontroli Emisji (ECA) jako obszary, na których obowiązują bardziej rygorystyczne środki mające na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze statków. Obszary ECA wyznaczono w następujących lokalizacjach:

  • Obszar Morza Bałtyckiego
  • Obszar Morza Północnego
  • Obszar Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych (w pobliżu Puerto Rico i Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych)
  • Obszar Ameryki Północnej (obejmujący wyznaczone obszary wybrzeża Pacyfiku i Atlantyku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w tym Hawaje)

Emission Control Areas

Postanowienia konwencji MARPOL stanowią, że jednostki pływające w wyznaczonych obszarach ECA muszą zaprzestać spalania paliwa VLSF (o bardzo niskiej zawartości siarki) lub ciężkiego oleju napędowego (HFO), jeśli używają płuczki. Nowym źródłem energii do zasilania tych statków jest paliwo ULSFO (o ultraniskiej zawartości siarki) o maksymalnej zawartości siarki 0,1. Ta inicjatywa dotycząca ochrony środowiska obejmuje również emisję tlenków azotu (NOx), substancji zubożających warstwę ozonową (ODS) oraz lotnych związków organicznych (VOC).

W przyszłości możemy spodziewać się powstania kolejnych obszarów ECA w innych częściach świata. Niektóre kraje, w tym Chiny, Turcja i Australia, wyznaczyły już swoje wody terytorialne do objęcia obszarami ECA, aby ograniczyć emisje powodowane przez żeglugę w pobliżu swoich wybrzeży.

Od stycznia 2020 r. nowe rozporządzenie wprowadziło limit zawartości tlenku siarki na poziomie 0,5% dla wszystkich statków morskich na świecie. Tak zwane rozporządzenie IMO 2020 ma na celu obniżenie zawartości tlenków siarki w paliwie żeglugowym o 85%, aby ograniczyć emisje i chronić zdrowie publiczne. Ograniczenie emisji tlenku siarki znacznie poprawia jakość powietrza, szczególnie w gęsto zaludnionych regionach nadmorskich.