Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Zielone łańcuchy dostaw

Logistyka pełni kluczową rolę w gospodarce międzynarodowej. Wymiana dóbr i usług nie byłaby możliwa bez transportu. Duża liczba przewożonych towarów nie pozostaje jednak bez wpływu na środowisko naturalne. Istota zielonego łańcucha dostaw polega na optymalizacji wszystkich procesów logistycznych tak, aby oddziaływały jak najmniej na otaczający nas świat.

Kluczowym elementem jest odpowiednio zaplanowana strategia, która oznacza konieczność wdrożenia "zielonego myślenia" w każdym ogniwie logistycznym. Temat ekologii jest stale obecny w rozmowach o europejskim transporcie a Europa jest największym blokiem handlowym na świecie. W oparciu o proekologiczne procesy, możemy wspólnie, we współpracy z międzynarodowymi podmiotami, ustanowić złoty standard dla zrównoważonej gospodarki.

Według raportu Transport & Environment, w 2017 roku samochody ciężarowe będą stanowiły 5% wszystkich europejskich pojazdów, a mimo to będą odpowiadać za 26% emisji CO2 z transportu drogowego. Według tego samego raportu, do 2050 r. statki będą odpowiedzialne za ponad 17% globalnych emisji, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania.

Zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw to konieczność wdrożenia proekologicznych operacji we wszystkich procesach logistycznych. Jako operator o zasięgu globalnym jesteśmy w stanie optymalizować i równoważyć łańcuchy dostaw dla wielu Klientów jednocześnie.

Kluczowe elementy w drodze do ekologicznych łańcuchów dostaw:

  • optymalizacja tras, zużycia paliwa - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, odpowiednie dobieranie pojazdów do tras i redukowanie pustych przejazdów,
  • zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
  • odpowiedni dobór dostawców pod kątem sposobów integracji łańcucha dostaw i odpowiedzialnej organizacji procesów planowania, transportu i magazynowania,
  • proekologiczne zarządzanie odpadami i recykling,
  • prośrodowiskowe akcje edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych i partnerów biznesowych.

Dynamiczny rozwój technologii, dane aktualizowane na bieżąco oraz analiza prognostyczna pozwala kontrolować przepływ towarów, dbając o kwestie środowiskowe - z zachowaniem pełnej efektywności transportu.

Opieramy naszą współpracę z Klientami o wspólnie wyznawane wartości oraz cele wykraczające poza aspekt działalności finansowej. Wdrażamy nowe rozwiązania, które pozwalają na optymalizacje kosztów operacyjnych naszych partnerów oraz mają pozytywny wpływ na środowisko. Optymalizujemy m.in. wykorzystywaną flotę samochodów ciężarowych stosując rozwiązania naczep typu double-deck.

Na bieżąco dokonujemy wnikliwych analiz dotychczas wykorzystywanych tras oraz ich optymalizacji. We współpracy z firmą UPM Raflatac, dzięki takiej analizie obniżyliśmy zapotrzebowanie na paliwo, co przełożyło się na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. Na trasie prowadzącej z Polski przez Niemcy i Francję do Szwajcarii o 23% rocznie, zaś na drugiej trasie - z Polski do Hiszpanii, przechodzącej również przez Niemcy i Francję, aż o 31% w skali roku.

W Kuehne+Nagel przyjęliśmy priorytety z zakresu zrównoważonego rozwoju i dlatego od 2017 r. na każdej fakturze podajemy informacje o całkowitej ilości dwutlenku węgla wyemitowanego podczas transportu morskiego. Pozwala to określić i ograniczyć pozostawiany ślad węglowy. Wdrażamy też rozwiązania cyfrowe, dzięki którym nasi Klienci także przyczyniają się do równoważenia wpływu ich transportu na środowisko naturalne. Kuehne+Nagel rekompensuje pozostawiany ślad węglowy poprzez wkład w rozwój czterech projektów przyrodniczych w Indonezji, Kenii i Peru - od zalesiania po ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych.

Bez odpowiedniego planowania i wyznaczenia strategii, nie można mówić o prowadzeniu biznesu w zrównoważony sposób.