Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Zrównoważony rozwój w spedycji morskiej

Jako pionier branżowy Kuehne+Nagel proaktywnie zajmuje się kwestią śladu węglowego generowanego przez nasze usługi spedycji morskiej. Oferujemy naszym klientom szereg ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań wsparcia łańcucha dostaw, które pozwalają ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

W Kuehne+Nagel z należytą powagą podchodzimy do kwestii zrównoważonego rozwoju w spedycji. Choć sam transport kontenerów już jest najbardziej ekologiczną formą globalnego transportu towarów, na pełną dekarbonizację branży logistycznej przyjdzie nam poczekać 10–15 lat. Dopóki nowe przyjazne środowisku paliwa lub systemy napędowe nie staną się powszechnie dostępne, nasze innowacyjne podejście do zrównoważonego rozwoju umożliwia wybór bardziej ekologicznych opcji transportowych.

Świadomość skali wpływu na środowisko
Postępy w zakresie technologii big data i analityki predykcyjnej umożliwiają nam pomiar naszej emisji CO2 i jej skrupulatne kompensowanie.  Umożliwia to nam pełny wgląd za pośrednictwem naszych platform seaexplorer i Global Sea Freight Carbon Calculator w emisję wynikającą ze spedycji, aby umożliwić wybór najbardziej ekologicznych usług.  

Z myślą o ograniczeniu emisji CO2 w ścisłej współpracy z przewoźnikami testujemy biopaliwa i paliwa syntetyczne. Ściśle współpracujemy również ze stowarzyszeniem Getting to Zero Coalition powołanym przez organizację Global Maritime Forum, aby przyśpieszyć prace nad opracowaniem bezemisyjnych statków z myślą o osiągnięciu tego celu w 2030 r.

Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla rozwiązania z zakresu spedycji morskiej
Aktualnie oferujemy dwa zupełnie neutralne klimatycznie rozwiązania z zakresu spedycji morskiej – KN LCL i KN Pledge. Kompensujemy cały ślad węglowy tych usług, wspierając projekty na rzecz ochrony środowiska. Współpracujemy w ramach projektów na rzecz ochrony środowiska naturalnego na całym świecie, aby pomagać ograniczać emisję gazów cieplarnianych, jednocześnie chroniąc zróżnicowanie biologiczne i podnosząc jakość życia społeczności lokalnych. Nawiązaliśmy współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, aby przetrzeć szlaki ku neutralności węglowej. Projekty te realizowane są w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju ONZ i są weryfikowane przez niezależne organizacje zgodnie z najwyższymi standardami uznawanymi na całym świecie. Wspierając te projekty, generujemy uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, które wykorzystujemy do kompensowania emisji powiązanej z przesyłkami.

Przywództwo w logistyce
Ściśle współpracujemy z wszystkimi przewoźnikami w celu promowania zrównoważonej spedycji. Aby to osiągnąć utworzyliśmy „zielone szlaki”, na których statki o niższej emisji traktowane są priorytetowo. Realizujemy również inne inicjatywy, które obejmują:

•    Ograniczanie transportu pustych kontenerów
•    Rozpoznawanie przesyłek, w przypadku których można zmienić środek transportu z ciężarówki na statek 
•    Korzystanie z kontenerów z ekologicznymi podłogami (np. z bambusa) 
•    Zapobieganie transportowi niezadeklarowanych towarów niebezpiecznych lub nielegalnych toksycznych odpadów

 
Dowiedz się więcej na temat naszej inicjatywy Net Zero Carbon oraz kompensowania, a także projektów na rzecz środowiska naturalnego, w które inwestujemy.

Ci klienci już z dumą korzystają z naszego transportu neutralnego pod względem emisji CO2:


Pytania i odpowiedzi dotyczące neutralności węglowej w Kuehne+Nagel

Aktualnie korzystamy z danych dostarczanych przez seaexplorer oraz kalkulator emisji CO2 w oparciu o standardy rachunkowe Clean Cargo Working Group (CCWG).

Zaczynamy stosować zaawansowane podejście w oparciu o główne parametry statku. Dwutlenek węgla emitowany przez statki aktualnie raportowany jest na poziomie łącznym, np. na poziomie szlaku handlowego, przez różne organy (np. CCWG). Nasz Logindex wprowadza model bazy danych w celu aproksymacji emisji CO2 na poziomie statku w oparciu o parametry statku (wydajność silnika, pojemność). Emisje są raportowane na podstawie emisji, dystansu, TEU.

 

Podstawy i metodologia – Ocena punktowa emisji statku

Wartość emisji dla każdego statku jest szacowana za pomocą przystosowanej wersji wskaźnika projektowego efektywności energetycznej (EEDI) opracowanego przez IMO. Model ten umożliwia obliczenie ilości paliwa zużywanego przez główne silniki statku i zakłada, że całe paliwo konwertowane jest na CO2. W celach związanych z obliczaniem zużycia paliwa model ten polega na danych dostarczanych przez dostawców takich jak Clarksons w odniesieniu do mocy silników, właściwego zużycia paliwa (ilość paliwa wymaganego do wygenerowania jednostki mocy), konstrukcji statku, prędkości i pojemności znamionowej. W odniesieniu do emisji CO2 na kontener model ten zakłada wspólny poziom wykorzystania pojemności dla wszystkich statków. Emisja raportowana jest na 1 km, w związku z czym pomnożenie tej wartości przez dystans pokonany przez dany statek umożliwia oszacowanie CO2 wyemitowanego na danym szlaku na TEU.

Nadal nie ma możliwości pełnego wyeliminowania emisji generowanej przez przesyłki. Dopóki nie będzie możliwe ograniczenie jej do zera za pomocą rozwiązań technicznych, możemy ją kompensować poprzez międzynarodowe inwestycje w projekty na rzecz środowiska naturalnego, które pomagają ograniczać emisję gazów cieplarnianych. Otrzymujemy uprawnienia do emisji CO2 jako dowód, że skompensowaliśmy pewną część emisji CO2 i że przesyłka stała się neutralna pod względem emisji CO2. Uruchomiliśmy własne projekty na rzecz środowiska naturalnego w Myanmarze i kupujemy uprawnienia do emisji z globalnego portfela ekoprojektów, w tym Cordillera Azul National Park Project w Peru oraz Katingan Peatland Restoration and Conservation Project w Indonezji. Każdy punkt otrzymany w ramach uprawnienia do emisji CO2 podlega weryfikacji przez podmiot zewnętrzny i oznacza uniknięcie lub wyeliminowanie emisji jednej tony CO2.

Nawiązaliśmy współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi i deweloperami w celu wspierania naszych klientów na drodze do własnej neutralności węglowej. Współpracujemy w ramach projektów na rzecz ochrony środowiska naturalnego na całym świecie, aby pomagać ograniczać emisję gazów cieplarnianych, jednocześnie podnosząc jakość życia społeczności lokalnych, a także chroniąc zróżnicowanie biologiczne oraz faunę i florę. Projekty te – zweryfikowane przez niezależne organizacje stosujące najwyższe uznawane na całym świecie standardy w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) – pozwalają uzyskać punkty w ramach uprawnień do emisji, które mogą być wykorzystywane do kompensowania emisji przesyłki.

Z całą pewnością unikanie emisji CO2 jest lepsze niż jej kompensowanie. Jednak kompensowanie CO2 zdecydowanie nie jest kupowaniem rozgrzeszenia. Umożliwia ono kompensację emisji, których trudno jest uniknąć, poprawiając wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Jeden hektar lasu filtruje do 50 t sadzy i pyłu z powietrza, generuje ok. 100 000 metrów sześciennych nowej wody gruntowej oraz 15–30 t tlenu rocznie i przechwytuje do 10,6 t CO2. Nie wystarczy jednak ochrona tych zasobów przed wycinką, aby ograniczyć wzrost temperatury atmosfery.

Ten żywy rezerwuar CO2 musi być chroniony i zalesiany, gdyż natura do 2030 r. jest w stanie w jednej trzeciej przyczynić się do rozwiązania problemu klimatycznego. Rozwiązania oparte o środowisko naturalne obejmują wszystkie działania związane z ochroną, lub przywracaniem, naturalnych ekosystemów, takich jak lasy, łąki i bagna, z myślą o obniżeniu stężenia CO2 w atmosferze. Każde z tych działań skutkuje przechwytywaniem i przechowywaniem CO2 przez naturę – zazwyczaj w procesie fotosyntezy. Zobowiązujemy się do wspierania tych kroków poprzez nasze programy kompensowania emisji.

 

[Źródło: Amerykańskie Towarzystwo na rzecz Nauki; The Nature Conservancy]