Wydawca treści

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Klienta

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Klienta

INFORMACJA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Klienta 

(jego reprezentantów, przedstawicieli, pracowników i innych osób wskazanych do kontaktu/wykonania umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kuehne+Nagel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gądkach, ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000549292, NIP 7792429566, BDO 000040559.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa lub mailowo pod adresem: knpl.iodo@kuehne-nagel.com

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w co najmniej jednym z niżej wskazanych celów:
a) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania w/w czynności oraz do podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed jej zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) zawarcia i wykonania umowy w odniesieniu do strony innej niż osoba fizyczna z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest kontaktowanie się za pośrednictwem osób wskazanych do kontaktu/reprezentowania/wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do jego działalności w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz wynikających z innych przepisów regulujących działalność administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) archiwizacji dokumentacji i komunikatów, w tym korespondencji wytworzonych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na jego prawnie uzasadniony interes, jakim jest niezbędność udokumentowania dowodów prowadzonej działalności m.in. zgodnie obowiązującymi przepisami oraz wykorzystania archiwizowanego materiału w celu dochodzenia, ustalenia czy obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora z uwagi na jego prawnie uzasadniony interes, jakim jest promowanie swoich produktów i usług, informowanie o ofertach i wydarzeniach, jak również podejmowanie innych działań sprzedażowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) albo na podstawie udzielonej zgody, jeśli taka zgoda została odebrana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
f) obsługi zapytań w zakresie umowy, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, gdyż jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba fizyczna (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), albo z uwagi na prawnie uzasadniony interes, jakim jest kontaktowanie się za pośrednictwem osób wskazanych do kontaktu/reprezentowania/wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby lub zostały przekazane przez pracodawcę/zleceniodawcę/mocodawcę, w związku z zawarciem umowy. W niektórych sytuacjach dochodzi do pozyskania danych reprezentanta ze źródeł publicznych (rejestry publiczne, strona internetowa, itp.). Zakres otrzymanych danych: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, dane kontaktowe firmy.

5. Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom: podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, naszym upoważnionym  pracownikom i współpracownikom, oraz innym odbiorcom danych np. operatorom pocztowym i kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, audytorom i innym doradcom, jak również podmiotom w ramach Grupy kapitałowej.

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego. (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dokonujemy tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (na podstawie art. 46 ust. 2  RODO) lub zapewniamy inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer oraz zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przez czas niezbędny do jej wykonania, a po jej wykonaniu przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym rachunkowe i podatkowe, jednak nie krócej niż 5 lat  od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy lub rachunkowy. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celach marketingowych przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu w tym zakresie lub wycofania udzielonej zgody. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie opiera się na udzielonej uprzednio zgodzie; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem;

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.

10. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy między Panią/Panem a Administratorem (pkt 3 lit a). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

12. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

→ Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahenta