A

ADR - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

AEO – ang. Authorized Economic Operator – Status Upoważnionego Przedsiębiorcy, dzięki któremu odprawa celna przebiega jeszcze sprawniej, świadectwo oznacza szereg ułatwień w procesie kontroli celnej na terenie Unii Europejskiej, mniejszą liczbę kontroli, a w przypadku ich wystąpienia są one przeprowadzane priorytetowo.

AGCT - ang. European Agreement on Important International Combined Transport Lines - Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu konsolidowanego i obiektach towarzyszących

AMS - ang. Automated Manifest System - automatyczny system zgłaszania danych przy eksporcie do USA

ASCII - ang. American Standard Code for Information Interchange / Amerykański Standardowy Kod do Wymiany Informacji - komputerowy kop opisany w normie ISO 646, zawierający 128 znaków alfanumerycznych ii kontrolnych

ASO - ang. Automated Store Ordering - automatyczne zlecanie zamówień, gdy zapas na półce spada poniżej ustanowionego poziomu

ATP - Umowa dotycząca międzynarodowych przewozów łatwo psujących się produktów żywnościowych oraz specjalnych urządzeń stosowanych do takiego transportu

AWB – ang. Air Waybill – lotniczy list przewozowy

B

(B/L) – ang. bill of loading; pl. konosament

BAF – ang. Bunker Adjustment Factor – dodatek z tytułu wzrostu cen paliwa okrętowego

C

CAF – ang. Currency Adjustment Factor - dodatek waloryzacyjny spowodowany zmianą kursu walut

Cbm - (kubik, metr sześcienny), zwykle są to wymiary mierzone w sposób: długość x szerokość x wysokość.

CIM - międzynarodowa konwencja dotycząca transportu towarów koleją

CMR – konwencja obowiązująca w przypadku międzynarodowego transportu drogowego realizowanego w celach zarobkowych. Skrót CMR odnosi się również do międzynarodowego samochodowego listu przewozowego, będącego dokumentem imiennym i niezbywalnym

CRP – ang. Capacity Requirements Planning, pl. planowanie zapotrzebowania na objętość

D

DGR – ang. Dangerous Goods Regulations – zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych przesyłek niebezpiecznych.

DSD – ang. Direct store delivery, pl. Bezpośrednie dostawy do sklepów - dostawa towaru bezpośrednio od dostawcy do sklepu z pominięciem pośrednich ogniw dystrybucji

DWT – ang. Dead Weight Tonnage - nośność

E

EAN – ang. European Article Number - to Europejski Kod Towarowy, używany do oznaczenia jednostek towaru, szczególnie produktów detalicznych

EORI - numer nadawany każdemu przedsiębiorcy, i w stosownych przypadkach, innym osobom, stosowany jest do celów identyfikacji tych osób w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej

EDI – elektroniczna wymiana danych

ePOD – elektroniczny Dowód Dostawy

ETA – ang. estimated time of arrival - szacowany czas dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia

ETD – ang. estimated time of departure - szacowany czas wypłynięcia statku z portu, skrót używany w ramach transportu morskiego

(EUR) – Europaleta, paleta drewniana o wymiarach 1200 x 800 mm; oznakowana literami EUR

F

FAF – ang. fuel adjustment factor; współczynnik korekty paliwa

FCL – ang. full load container; ładunek pełnokontenerowy

FEU – ang. forty foot equivalent unit; jednostka równoważna kontenerowi czterdziestostopowemu

FIFO – ang. first in first out; zasada, zgodnie z którą towary najdłużej składowanie w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności

Form A - świadectwo pochodzenia, potwierdzające kraj lub region pochodzenia towaru, wymagane, aby skorzystać ze stawki preferencyjnej w przypadku importu z krajów rozwijających się i słabo rozwiniętych

FTL - ang. full track load - ładunek całopojazdowy

G

GATT – ang. General Agreement on Tariffs and Trade; Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu, porozumienie między krajami z całego świata w celu usunięcia barier handlowych

GCI – ang. Global Commerce Initiative; globalna inicjatywa handluorganizacja non-profit, której celem jest rozwój łańcuchów dostaw poprzez wspólne ustalanie standardów i procesów gospodarczych

GCR – ang. General Cargo Rate; pl. stawka dla drobnicy; stawka stosowana w stosunku do konkretnej klasy towarów

GDP (*X = Distribution) Standard for Pharma/Healthcare Products

GXP (Good X Practice) – Standard for Food Safety in Storage, Picking, Transport and Repacking

H

HACCP – ang. Hazard Analysis and Critical Control Points; pl. Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli - system organizacyjny mający na celu wykluczenie skażenia lub zanieczyszczenia wyrobów spożywczych, gwarantujący bezpieczeństwo konsumenta

HAWB – ang. House Air Waybill; pl. spedytorski lotniczy list przewozowy - zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dla potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz według stawki oferowanej klientowi przez spedytora.

HS – ang. Harmonized Commodity Description and Coding System; pl. Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów - uznana na całym świecie jednolita klasyfikacja produktów

HQ – ang. high cube – kontenery, których wysokość wykracza poza 120 Cali

I

IL – ang. Integrated Logistics; pl. Logistyka Zintegrowana

IMDG – ang. International Maritime Dangerous Goods; pl. Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych – kodeks dotyczący klasyfikacji towarów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego

ISPS – ang. International Ship & Port Facility Security feel - opłata pobierana przez armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa

ITU – ang. Intermodal Transport Unit; kontenery, nadwozia wymienne i naczepy właściwe dla transportu kombinowanego

L

LCL - ang. less than container load – typ transportu morskiego, pozwalający na transport ładunku będącego mniejszym niż cały kontener morski, wykorzystuje się tutaj metodę konsolidacji, transportując kilka ładunków w jednym kontenerze

LDM - metry ładowne

LLB / AWB – lotniczy list przewozowy

LSFS - ang. Low Sulfur Fuel Surcharge - dodatkowa opłata za korzystanie z paliwa niskosiarkowego, zgodnie z konwencją Marpol dotyczącą ochrony środowiska morskiego

LSP - ang. Logistics Service Provider; pl. operator logistyczny - przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych, najczęściej w formie pakietów obejmujących m.in. usługi związane z przewozem, obsługą teminalową, dystrybucją i magazynowaniem oraz usługi pokrewne, informacyjne i finansowe

LTL - ang. less than truck load - termin odnoszący się do ładunku częściowego w ramach transportu drogowego

M

MAWB – ang. Master Airway Bill - lotniczy list przewozowy, wystawiany przez przewoźnika na zbiorcze przesyłki

O

OCP - Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika

P

POD – ang. port of discharge - port wyładunku

POL - port of loading - port załadunku

PSS - ang. peak season surcharge - okresowy dodatek sezonowy wprowadzany w momentach, gdy na  określonym rynku popyt na fracht rośnie, a armatorzy nie mają możliwości podwyższenia podstawowych stawek frachtowych, ponieważ zostały one ustalone  na dłuższy okres

R

RFS – ang. Road Feeder Service, to połączenia drogowe między lotniskami

S

SOLAS - oznacza „Międzynarodową Konwencję o Bezpieczeństwie Życia na Morzu”. Obowiązuje od 1914 roku. Pierwsza wersja została przyjęta w 1912 r. jako odpowiedź na katastrofę Titanica. Od tego czasu, powołana w 1948 roku Międzynarodowa Organizacja Morska, opracowuje i rozwija konwencję SOLAS. Dowiedź się więcej, na stronie SOLAS

SOP – dedykowane standardowe procedury operacyjne

SWB – Sea Waybill - morski list przewozowy

T

TAPA A FSR – wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektów logistycznych

TAPA B TSR – wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu samochodowego

TEU – ang. 20 feet equivalent unit; jednostka miary odpowiadająca jednemu 20-stopowemu kontenerowi

THC - ang. Terminal Handling Charge - opłaty portowe/ terminalowe, które pobiera port za obsługę kontenera, takie jak, przeładunek kontenera w porcie, rozformowanie, dostarczenie na magazyn oraz przeładunek na samochód

TINA - ang. Transport Infrastructure Needs Assessment - sieć europejskich korytarzy transportowych

TIR - ang. Transport International Routier - zbiór reguł wynikający z konwencji celnej, służący ułatwieniu międzynarodowego, europejskiego towarowego transportu drogowego poprzez zastosowanie karnetów TIR

V

VAN – ang. Value Added Network; pl. sieć wartości dodanej - wydzielona sieć informatyczna, zarządzana przez operatora, umożliwiająca przesyłanie oraz dzielenie się elektronicznymi danymi

VCA – ang. Value Chain Analysis; pl. analiza łańcuchów dostaw; to metoda identyfikacji i oceny możliwości redukcji kosztów w łańcuchu dostaw

VGM - oznacza zweryfikowaną wagę brutto załadowanego kontenera, na którą składa się : masa towaru, materiały załadunkowe, palety, skrzynie, materiały zabezpieczające oraz waga kontenera

VLCC - ang. Very Large Crude Carrier - statek przeznaczony do przewozu masowych ładunków płynnych o nośności (DWT) od 150 000 do 299 999 ton

VMI - ang. Vendor Managed Inventory - zarządzanie zapasami przez dostawcę

W

w/m - waga - masa, model naliczania frachtu per tonę lub jeden metr sześcienny towaru

Skróty, branżowe słownictwo w logistyce


Nie znalazłeś wyjaśnienia szukanej przez Ciebie frazy?

Skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy Ci pomocy.