A

ADR - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

AEO - ang. Authorized Economic Operator - Status Upoważnionego Przedsiębiorcy, dzięki któremu odprawa celna przebiega jeszcze sprawniej, świadectwo oznacza szereg uprawnień w procesie kontroli celnej na terenie Unii Europejskiej, mniejszą liczbę kontroli, a w przypadku ich wystąpienia są one przeprowadzane priorytetowo

AGCT - ang. European Agreement on Important Intenational Combined Transport Lines - Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu konsolidowanego i obiektach towarzyszących

AMB - ang. activity based managment - zarządzanie kosztami. Metoda określania i oceny działań przeprowadzana w celu analizy łańcucha wartości

AMS - ang. Automated Manifest System - automatyczny system zgłaszania danych przy eksporcie do USA

APR - ang. adjustable pallet racking - regulowane regały paletowe, które dostosowują się do wymiarów wózków jezdniowych oraz do wymiarów ładunków jednostkowych

ASCII - ang. American Standard Code for Information Interchange / Amerykański Standardowy Kod do Wymiany Informacji - komputerowy kod opisany w normie ISO 646, zawierający 128 znaków alfanumerycznych i kontrolnych

ASO - Automated Store Ordering - automatyczne zlecanie zamówień, gdy zapas na półce spada poniżej ustanowionego poziomu

ATP - Umowa dotycząca międzynarodowych przewozów łatwo psujących się produktów żywnościowych oraz specjalnych urządzeń stosowanych do takiego transportu

ATA Carnet (Karnet ATA) - międzynarodowy dokument celny, który umożliwia sprawną odprawę celną towarów wywożonych w celach akwizycyjnych, wystawienniczych i wyposażenia zawodowego

AWB - ang. Air Waybill - lotniczy list przewozowy

B

(B/L) – ang. bill of loading; pl. konosament - morski list przewozowy

BAF – ang. Bunker Adjustment Factor – dodatek z tytułu wzrostu cen paliwa okrętowego

BAG - niemiecki odpowiednik polskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrolerzy BAG mają prawo kontrolować podmioty krajowe oraz zagraniczne

BGL - Niemieckie Zrzeszenie Towarowego Transportu Drogowego, Logistyki i Utylizacji

BVL - Stowarzyszenie Logistyczne w Niemczech

 

 

C

CAF – ang. Currency Adjustment Factor - dodatek waloryzacyjny spowodowany zmianą kursu walut

Cbm - (kubik, metr sześcienny), zwykle są to wymiary mierzone w sposób: długość x szerokość x wysokość.

CEMT - zezwolenie na przewóz towarów pomiędzy państwami członkowskimi CEMT wydane przedsiębiorstwom. Zezwoleń udziela właściwe ministerstwo transportu lub handlu

CFS - ang. conteiner freight station - kontenerowy punkt ładunkowy. Miejsce przeznaczone do rozładunku i załadunku kontenerów do i z statków

CFR - ang. cost and freight - koszt i fracht. Sprzedawca pokrywa koszty transportu do punktu docelowego. Ryzyko za towar przekazane zostaje kupującemu już przy załadunku na statek

CIM - międzynarodowa konwencja dotycząca transportu towarów koleją

CISF - dodatkowa opłata przy transporcie morskim z Chn

CMR – konwencja obowiązująca w przypadku międzynarodowego transportu drogowego realizowanego w celach zarobkowych. Skrót CMR odnosi się również do międzynarodowego samochodowego listu przewozowego, będącego dokumentem imiennym i niezbywalnym

CPT - ang. carriage paid to - przewóz opłacony do danego terminu. Odpowiednik CFR w transporcie innym niż morski i wodny śródlądowy

CRP – ang. Capacity Requirements Planning, pl. planowanie zapotrzebowania na objętość

D

D/A - ang. Document Against Acceptance - inkaso dokumentowe akceptacyjne, polegające na wydaniu dokumentów w zamian za zabezpieczenie zapłaty poprzez dokonanie przez płatnika akceptu traty terminowej

D/N - ang. debit note - nota obciążeniowa. Dokument służący do obciążana kosztami i/lub opłatami za usługi i korygujący wartość odpowiedniej faktury

D/P - ang. Document Against Payment - dokumentowe inkaso gotówkowe. Wydanie dokumentu w zamian za płatność

DDU - ang. Delivery Duty Unpaid - dostarczone, cło nieopłacone. Eksporter pokrywa wszystkie koszty transportu door-to-door, wyjątkiem są koszty odprawy celnej i cła, które zobowiązany jest pokryć importer

DGR – ang. Dangerous Goods Regulations – zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych przesyłek niebezpiecznych.

DSD – ang. Direct store delivery, pl. Bezpośrednie dostawy do sklepów - dostawa towaru bezpośrednio od dostawcy do sklepu z pominięciem pośrednich ogniw dystrybucji

DWT – ang. Dead Weight Tonnage - nośność statku - podstawowy parametr określający wielkość statku i jego zdolność przewozową.

E

EAN – ang. European Article Number - to Europejski Kod Towarowy, używany do oznaczenia jednostek towaru, szczególnie produktów detalicznych

EBS - ang. Emergency Bunker Surcharge - specjalna dopłata służąca niwelowaniu wahań cen paliwa, każdorazowo decyzja o jej naliczeniu podejmowana jest przez armatora realizującego transport

EORI - numer nadawany każdemu przedsiębiorcy, i w stosownych przypadkach, innym osobom, stosowany jest do celów identyfikacji tych osób w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej

EDI – elektroniczna wymiana danych

ePOD – elektroniczny Dowód Dostawy

ETA – ang. estimated time of arrival - szacowany czas dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia

ETD – ang. estimated time of departure - szacowany czas wypłynięcia statku z portu, skrót używany w ramach transportu morskiego

ERS - ang. Equipment Imbalance Surcharge - specjalna dopłata służąca niwelowaniu strat armatora z tytułu niezbilansowania dostępności kontenerów

(EUR) – Europaleta, paleta drewniana o wymiarach 1200 x 800 mm; oznakowana literami EUR

F

FAF – ang. fuel adjustment factor; współczynnik korekty paliwa

FCA - ang. free carrier, oznacza to, że ładunek został dostarczony do przewoźnika

FCL – ang. full load container; ładunek pełnokontenerowy

FEU – ang. forty foot equivalent unit; jednostka równoważna kontenerowi czterdziestostopowemu

FEFO - ang. first expiry first out; zasada, zgodnie z którą towary o najkrótszym terminie ważności wydawane są w pierwszej kolejności

FIFO – ang. first in first out; zasada, zgodnie z którą towary najdłużej składowanie w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności

Form A - świadectwo pochodzenia, potwierdzające kraj lub region pochodzenia towaru, wymagane, aby skorzystać ze stawki preferencyjnej w przypadku importu z krajów rozwijających się i słabo rozwiniętych

FTL - ang. full track load - ładunek całopojazdowy

G

GATT – ang. General Agreement on Tariffs and Trade; Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu, porozumienie między krajami z całego świata w celu usunięcia barier handlowych

GCI – ang. Global Commerce Initiative; globalna inicjatywa handluorganizacja non-profit, której celem jest rozwój łańcuchów dostaw poprzez wspólne ustalanie standardów i procesów gospodarczych

GCR – ang. General Cargo Rate; pl. stawka dla drobnicy; stawka stosowana w stosunku do konkretnej klasy towarów

GDP (*X = Distribution) Standard for Pharma/Healthcare Products

GXP (Good X Practice) – Standard for Food Safety in Storage, Picking, Transport and Repacking

H

HACCP – ang. Hazard Analysis and Critical Control Points; pl. Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli - system organizacyjny mający na celu wykluczenie skażenia lub zanieczyszczenia wyrobów spożywczych, gwarantujący bezpieczeństwo konsumenta

HAWB – ang. House Air Waybill; pl. spedytorski lotniczy list przewozowy - zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dla potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz według stawki oferowanej klientowi przez spedytora.

HBL - ang. house bill of loading - dokument wystawiany przez spedytora w momencie, w którym otrzyma towar od nadawcy; HBL jest dokumentem, który dotyczy konkretnego ładunku określonego w morskim liście przewozowym

HS – ang. Harmonized Commodity Description and Coding System; pl. Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów - uznana na całym świecie jednolita klasyfikacja produktów

HQ – ang. high cube – kontenery, których wysokość wykracza poza 120 Cali

I

IATA - ang. International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

ICAO - ang. International Civil Aviation Organization - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IL – ang. Integrated Logistics; pl. Logistyka Zintegrowana

IMDG – ang. International Maritime Dangerous Goods; pl. Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych – kodeks dotyczący klasyfikacji towarów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego

ISPS – ang. International Ship & Port Facility Security feel - opłata pobierana przez armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa

ITU – ang. Intermodal Transport Unit; kontenery, nadwozia wymienne i naczepy właściwe dla transportu kombinowanego

L

LCL - ang. less than container load – typ transportu morskiego, pozwalający na transport ładunku będącego mniejszym niż cały kontener morski, wykorzystuje się tutaj metodę konsolidacji, transportując kilka ładunków w jednym kontenerze

LDM - metry ładowne

LLB / AWB – lotniczy list przewozowy

LSFS - ang. Low Sulfur Fuel Surcharge - dodatkowa opłata za korzystanie z paliwa niskosiarkowego, zgodnie z konwencją Marpol dotyczącą ochrony środowiska morskiego

LSP - ang. Logistics Service Provider; pl. operator logistyczny - przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych, najczęściej w formie pakietów obejmujących m.in. usługi związane z przewozem, obsługą teminalową, dystrybucją i magazynowaniem oraz usługi pokrewne, informacyjne i finansowe

LTL - ang. less than truck load - termin odnoszący się do ładunku częściowego w ramach transportu drogowego

M

MAWB – ang. Master Airway Bill - lotniczy list przewozowy, wystawiany przez przewoźnika na zbiorcze przesyłki

MBL - ang. master bill of lading - dokument wystawiany bezpośrednio przez głównego przewoźnika po otrzymaniu towaru, odmiennie niż w przypadku dokumentu HBL.

O

OCP - Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika

OWS - ang. Overweight Surcharge - dodatek, dopłata do kontenerów 20-stropowych z tytułu przewozu ciężkich ładunków powyżej limitu określonego przez armatora realizującego transport (najczęściej powyżej 18t)

P

POD – ang. port of discharge - port wyładunku

POL - port of loading - port załadunku

PSS - ang. peak season surcharge - okresowy dodatek sezonowy wprowadzany w momentach, gdy na  określonym rynku popyt na fracht rośnie, a armatorzy nie mają możliwości podwyższenia podstawowych stawek frachtowych, ponieważ zostały one ustalone  na dłuższy okres

PRS - ang. piracy risk surcharge - dodatek nałożony z konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo statków poruszających się w obrębie Zatoki Adeńskiej

R

RFS – ang. Road Feeder Service, to połączenia drogowe między lotniskami

S

SAD - ang. single administrative document - zgłoszenie towaru do odprawy celnej, dokument wymagany w Unii Europejskiej

SIC - deklaracja składana przez nadawcę, która dotyczy wagi towaru. Obowiązuje przeze wszystkim w handlu w USA i stosowana jest w transporcie intermodalnym

SKU  - ang. stock keeping unit - jednostka magazynowa

SMGS - list przewozowy, który jest dowodem zawarcia umowy przewozu i przyjęcia towaru przez przewoźnika w międzynarodowym transporcie kolejowym. List ten obowiązuje tylko tam, gdzie została przyjęta umowa SMGS

SOLAS - oznacza „Międzynarodową Konwencję o Bezpieczeństwie Życia na Morzu”. Obowiązuje od 1914 roku. Pierwsza wersja została przyjęta w 1912 r. jako odpowiedź na katastrofę Titanica. Od tego czasu, powołana w 1948 roku Międzynarodowa Organizacja Morska, opracowuje i rozwija konwencję SOLAS. Dowiedź się więcej, na stronie SOLAS

SOP – dedykowane standardowe procedury operacyjne

SPC - opłata pobierana przez przewoźnika za napełnienie lub opróżnienie kontenera

STEM - potwierdzenie ze strony załadowcy przyjęcia zgłoszonego statku morskiego do załadunku w określonym terminie

SWB – Sea Waybill - morski list przewozowy

T

TAPA A FSR – wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektów logistycznych

TAPA B TSR – wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu samochodowego

TARIC - prowadzona przez Komisję Europejską baza danych zawierająca informację o aktualnej taryfie celnej UE

TEU – ang. 20 feet equivalent unit; jednostka miary odpowiadająca jednemu 20-stopowemu kontenerowi

THC - ang. Terminal Handling Charge - opłaty portowe/ terminalowe, które pobiera port za obsługę kontenera, takie jak, przeładunek kontenera w porcie, rozformowanie, dostarczenie na magazyn oraz przeładunek na samochód

THD - ang. Terminal Handling at Destination - opłaty portowe w miejscu przeznaczenia jednego kontenera 20-stropowego

TINA - ang. Transport Infrastructure Needs Assessment - sieć europejskich korytarzy transportowych

TIR - ang. Transport International Routier - zbiór reguł wynikający z konwencji celnej, służący ułatwieniu międzynarodowego, europejskiego towarowego transportu drogowego poprzez zastosowanie karnetów TIR

TOE - ang. Terminal Operating System - system operacyjny terminalu

Transib - Kolej syberyjska - najdłuższa linia kolejowa na świecie

TSI ang. Technical Specification for Interoperability - dotyczy transportu kolejowego, techniczne specyfikacje dla intreroperacyjności

TT - ang. transit time - czas tranzytu, czyli transportu z portu A do portu B

T1L - wspólna procedura tranzytowa dot ładunków przewożonych między państwami UE a pozostałymi krajami

TWR - towary wysokiego ryzyka, niebezpieczne, które mogą zostać użyte niezgodnie ze swoim przeznaczeniem

T/W ang. truck/wagon - skrót oznaczający załadowanie towaru na samochód lub wagon z placu składowego

U

ULCC - ang. ultra large crude carrier - statek typu capesize, który ma nośność większą niż 321 tys. DWT

ULD - ang. unit load device - znormalizowana jednostka ładunkowa w transporcie lotniczym

V

VAN – ang. Value Added Network; pl. sieć wartości dodanej - wydzielona sieć informatyczna, zarządzana przez operatora, umożliwiająca przesyłanie oraz dzielenie się elektronicznymi danymi

VAS - ang. value added service - usługi o wartości dodanej

VCA – ang. Value Chain Analysis; pl. analiza łańcuchów dostaw; to metoda identyfikacji i oceny możliwości redukcji kosztów w łańcuchu dostaw

VGM - oznacza zweryfikowaną wagę brutto załadowanego kontenera, na którą składa się : masa towaru, materiały załadunkowe, palety, skrzynie, materiały zabezpieczające oraz waga kontenera

VLCC - ang. Very Large Crude Carrier - statek przeznaczony do przewozu masowych ładunków płynnych o nośności (DWT) od 150 000 do 299 999 ton

VMI - ang. Vendor Managed Inventory - zarządzanie zapasami przez dostawcę

W

w/m - waga - masa, model naliczania frachtu per tonę lub jeden metr sześcienny towaru

Skróty, branżowe słownictwo w logistyce


Nie znalazłeś wyjaśnienia szukanej przez Ciebie frazy?

Skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy Ci pomocy.