Floating Contact Form Portlet

Asset Publisher

Import roślin i żywności

Content available in Polish only.

Od 14 grudnia 2019 roku w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych związanych z importem z krajów trzecich.

W celu powiadomienia właściwych organów w punkcie kontroli granicznej o dostarczeniu towarów do kontroli urzędowej, od 14 grudnia 2019 roku podmioty odpowiedzialne za przesyłkę żywności i paszy pochodzenia niezwierzęcego oraz te odpowiedzialne za import towarów pochodzenia roślinnego zobowiązane są do elektronicznego wypełnienia dokumentów, odpowiednio CHED-D i CHED-PP,
w systemie TRACES-NT (Trade Control and Expert System - New Technologies).

W systemie tym będą funkcjonowały jednolicie wszystkie państwa członkowskie UE. Pierwszym krokiem jest założenie bezpłatnego konta. Konto mogą założyć zarówno importerzy unijni, jak i podmioty upoważnione do wysyłki towarów, np. agencje celne. Aby móc wypełnić dokumenty, konto musi zostać zatwierdzone przez PIORiN w przypadku dokumentu CHED-PP oraz przez SANEPID w przypadku CHED-D. Podmioty, które posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców PIORiN od dnia 14 grudnia 2019 są automatycznie do niego dopisani. Zobowiązani są jednak do zaktualizowania swoich danych do 14 marca 2020 roku.

Elektronicznie wypełnione dokumenty pełnią jednocześnie rolę zgłoszenia przesyłki do granicznej kontroli fitosanitarnej.

Wspólne zdrowotne dokumenty wejścia:

CHED-PP, ang. Common Health Entry Document for Plants and Plant Products
Towary podlegające dokumentowi CHED-PP - rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty (używane maszyny rolnicze/leśne mające kontakt z glebą) dla których wymagane są świadectwa fitosanitarne przy imporcie do UE i tranzycie

CHED-D, ang. Common Health Entry Document for Feed and Food of Non-Animal Origin
Towary podlegające dokumentowi CHED-D – importowana do Unii Europejskiej żywność pochodzenia niezwierzęcego wymieniona w Rozporządzeniu Komisji UE nr 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r.

Wymagane terminy

Wypełnienie stosownych dokumentów powinno nastąpić przed przybyciem przesyłki co najmniej 24h przed jej przybyciem do UE (w transporcie lotniczym - 6h). Niezastosowanie się do wymaganych terminów będzie skutkować wstrzymaniem wykonania kontroli granicznej do momentu wypełnienia obowiązku.

Przepisy wprowadzone 14 grudnia 2019 roku wprowadzają szereg nowych regulacji oraz rozszerzają dotychczas obowiązujące wymogi fitosanitarne. Zmianie uległ również zakres materiałów roślinnych, które powinny być zaopatrzone w paszport roślin oraz sam sposób ich wydawania. Zgodnie z nowymi regulacjami to przede wszystkim upoważnione przez WIORiN podmioty będą przeprowadzały ocenę zdrowotności oraz zaopatrywały materiał roślinny w paszporty roślin. Dodatkowo, zwiększony został zakres towarów regulowanych przepisami fitosanitarnymi, w tym wykaz towarów zakazanych w imporcie do UE oraz takich, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne.

Eksport

Kwestie eksportowe pozostają bez zmian w zakresie zasad kontroli i wydawania świadectw fitosanitarnych, niemniej jednak eksporterzy muszą zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych.

Świadectwo fitosanitarne

Jest to dokument, który określa stan zdrowotności roślin lub produktów roślinnych. Jest wystawiany przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego lub re-eksportującego wtedy, gdy importowe przepisy fitosanitarne państwa docelowego (lub państwa przez które są przemieszczane) tego wymagają. Świadectwa fitosanitarne nie obowiązują w przemieszczaniu przesyłek pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Informacje, jak złożyć wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dostępne są na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwatutaj.

Zaświadczenie fitosanitarne wydają jednostki organizacyjne PIORiN na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za wysyłkę towarów pochodzenia roślinnego. Poświadczenie stanu zdrowotności przesyłek następuje po kontroli i badaniach przeprowadzonych przez Inspekcję w miejscu produkcji lub składowania w trakcie rutynowych czynności. Informacje zawarte w zaświadczeniu fitosanitarnym są wykorzystywane przez służbę ochrony roślin podczas podejmowania decyzji o możliwości wystawienia świadectwa fitosanitarnego.

Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych

Opakowania drewniane, w tym palety, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu różnych towarów niosą ze sobą ryzyko zawleczenia różnych szkodników i chorób. W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został standard fitosanitarny odnośnie opakowań drewnianych - Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15 ("Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym") Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin FAO (International Plant Protection Convention - www.ippc.int).

Standard ten zakłada m. in., że drewno, z którego wykonywane są opakowania drewniane powinno być poddawane obróbce termicznej, podczas której osiągana jest temperatura rdzenia minimum 56C przez minimum 30 min. Spełnienie tego wymogu potwierdza się umieszczeniem na opakowaniach specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC oraz numeru zakładu wykonującego zabieg. Powyższe wymagania nie dotyczą opakowań złożonych w całości z elementów, które zostały przetworzone przy użyciu kleju, wysokiej temperatury lub ciśnienia, takich jak płyty wiórowe, sklejki, łuszczki, itp., jak również takich elementów jak wióry, trociny, wełna drzewna, drewno pocięte na cienkie kawałki (poniżej 6 mm), itp.

W odniesieniu do opakowań krążących pomiędzy państwami UE oraz pomiędzy UE i Szwajcarią, nie ma tego wymogu, za wyjątkiem opakowań, wykonanych z drewna iglastego, opuszczających teren Portugalii, z uwagi na zagrożenie zawleczenia węgorka sosnowca, występującego na terenie tego kraju. W odniesieniu do eksportowanych poza Unię Europejską palet, to czy muszą spełniać one ww. wymagania, zależy od fitosanitarnych importowych przepisów państwa, na teren którego mają być one wyeksportowane. Przepisy innych państw można odszukać na stronie PIORiN lub www.ippc.int

Proszę pamiętać, że wszystkie przesyłki importowe towarów pochodzenia roślinnego do UE podlegają kontroli fitosanitarnej. Oznacza to, że przesyłki paletowe w transporcie lotniczym, morskim i drogowym muszą być przewożone na paletach fumigowanych. Alternatywą jest przewóz takiej przesyłki na palecie plastikowej lub, jeśli tego nie wymaga, może być nieopaletowana. W przypadku stwierdzenia braku certyfikacji palety drewnianej przez kontrolę fitosanitarną, lokalne służby mają obowiązek zatrzymać przesyłkę lub nawet cały kontener. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami i długim procesem dokumentacji. Kuehne+Nagel jako operator logistyczny nie jest odpowiedzialny za kontrolę wymaganych certyfikacji.

Źródło: www.piorin.gov.pl

Pomocne linki: