Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Seveso ZDR - Wola Bykowska

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Poważne awarie przemysłowe i transportowe mogą mieć katastroficzne skutki, szczególnie dla ludzi i środowiska naturalnego. Awarie w magazynach, w instalacjach technologicznych lub w urządzeniach transportowych, a także wybuchy i pożary powodują uwolnienie do otoczenia niebezpiecznych substancji chemicznych. Wymogi programów ekologicznych, polityki ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa pracy zostały wprowadzone w Unii Europejskiej jako dyrektywy Seveso.

Dyrektywy Seveso:

  • Dyrektywa Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 roku - zagrożenie poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej - Dyrektywa Seveso zastąpiona przez Dyrektywę Seveso II:
  • Dyrektywę Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 roku - zarządzanie zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych

Wejście w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, tzw. Rozporządzenia CLP, które wprowadziło na terenie Unii Europejskiej jednolity, zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów – GHS, spowodowało konieczność zmiany kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II.

Komisja Europejska podjęła decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu całej dyrektywy, w wyniku którego zidentyfikowano kilka obszarów, w których należało wprowadzić zmiany mające na celu doprecyzowanie i aktualizację niektórych zapisów oraz uwzględnienie zmian technicznych i regulacyjnych, jakie zaszły od momentu przyjęcia, w 1996 r., obowiązującej wtedy Dyrektywy Seveso II. Celem, który przyświecał Komisji była również redukcja i uproszczenie wymogów, aby ograniczyć obciążenia administracyjne dla prowadzących i kompetentnych władz (właściwych organów) bez szkody dla bezpieczeństwa. Nowe przepisy miały być jasne, spójne i zrozumiałe, aby usprawnić ich wdrażanie i egzekwowanie, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska

W opublikowanej z dniem 24 lipca 2012 r. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dyrektywie Seveso III) oprócz zmian związanych z dostosowaniem zamieszczonych w Załączniku I, kryteriów kwalifikacyjnych do Rozporządzenia CLP, konieczne było uwzględnienie wielu aspektów określonych w Konwencji z Aarhus dotyczącej dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Duży nacisk został położony na zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym, m.in. kontrolowaniem lokalizacji nowych zakładów, zmianach, które powinny zostać wprowadzone w istniejących zakładach oraz w ich otoczeniu, z uwzględnieniem tzw. bezpiecznych odległości lub wprowadzeniem dodatkowych środków technicznych, a także konieczności bliższej współpracy między różnymi organami, w tym również współpracy między państwami członkowskimi a Komisją. [źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. https://www.ciop.pl/

 

Postępowanie w przypadku awarii przemysłowej.