Czym jest SOLAS?

SOLAS oznacza „Międzynarodową Konwencję o Bezpieczeństwie Życia na Morzu”. Obowiązuje od 1914 roku. Pierwsza wersja została przyjęta w 1912 r. jako odpowiedź na katastrofę Titanica. Od tego czasu, powołana w 1948 roku Międzynarodowa Organizacja Morska, opracowuje i rozwija konwencję SOLAS.

Co oznacza VGM?

VGM oznacza zweryfikowaną wagę brutto załadowanego kontenera, na którą składa się:  masa towaru, materiały załadunkowe, palety, skrzynie, materiały zabezpieczające oraz waga kontenera.

Jakie są podstawowe wymagania?

Załadowca musi dostarczyć przewoźnikowi zweryfikowaną wagę brutto kontenera (VGM) zawierającą wagę: towaru, wszystkich materiałów załadunkowych, ształunkowych i tarę kontenera, podpisaną (może być podpis elektroniczny) przez osobę upoważnioną do podawania VGM przez załadowcę. Informacje te muszą być dostarczone do przewoźnika przed złożeniem kontenera w porcie.  

W których krajach SOLAS zostanie wprowadzony w życie?

Wszystkie państwa członkowskie IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska), agencji ONZ są zobowiązane do przyjęcia wymogów VGM w całości lub z dodatkowymi wymaganiami, zgodnie z krajowymi przepisami.

Dlaczego VGM wprowadzono teraz?

VGM wprowadzono, by uzyskać pewność, że załadowcy podają dokładną i właściwą wagę kontenerów przewoźnikom ze względów bezpieczeństwa. Zdarzały się wypadki ze szkodą dla ludzi i mienia, spowodowane błędnymi wagami deklarowanymi dla kontenerów.

 

 

Kto jest odpowiedzialny za deklarowanie i dostarczenie VGM?

Zgodnie z wymogami SOLAS, podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację ładunku jest nadawca, który na potrzeby przedmiotowych regulacji został zdefiniowany jako podmiot wskazany na konosamencie lub innym morskim dokumencie przewozowym, lub w imieniu którego zawarto umowę przewozu z przewoźnikiem morskim. Odpowiada on za przekazanie VGM przewoźnikowi i operatorowi terminalowemu.

NVOCC (jakim jest Kuehne + Nagel) jest załadowcą wobec przewoźnika morskiego (VOCC), dlatego ponosi odpowiedzialność za przekazanie VGM armatorowi w oparciu o VGM otrzymanego od załadowcy.

Jak mogę zważyć kontener, by dostarczyć VGM?

Dozwolone są dwie metody:

  • Metoda 1: polega na zważeniu całego załadowanego kontenera przez załadowcę lub na zlecenie załadowcy przez osobę trzecią.
  • Metoda 2: załadowca lub trzecia strona na jego zlecenie. waży towar wraz z opakowaniem, włączając wagę palet, materiałów sztauerskich i zabezpieczających, użytych do zapakowania kontenera, dodając tarę kontenera i otrzymując w ten sposób wagę brutto kontenera.

Więcej informacji : WSC (World Shipping Council) website .

Gdzie można uzyskać informację o tarze kontenera?

Tara kontenera znajduje się na tabliczce znamionowej na drzwiach kontenera. Niektórzy przewoźnicy morscy udostępniają taką informację na swojej stronie internetowej.

Oficjalna waga kontenera może być niepoprawna i wynikać z aktualnego stanu technicznego (np. mokra podłoga, naprawy, etc.).

Czy kontener może być ważony w porcie?

Z punktu widzenia legalności, teoretycznie kontener może być zważony na terminalu, jednak nie wszystkie terminale portowe mają infrastrukturę do świadczenia takiego serwisu, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę liczbę kontenerów, przechodzących przez terminal.

Ważenie kontenerów w porcie może prowadzić do poważnych przestojów i opóźnień.

Jakie informacje musi przedstawić załadowca?

Wymagane dane, które musi dostarczyć załadowca do Kuehne + Nagel to:

  1. VGM do każdego kontenera (wliczając wagę towaru, opakowań – palet, skrzyń, materiałów zabezpieczających, ształunkowych, tarę kontenera)
  2. Podpis (nazwisko drukowanymi literami dla EDI) osoby odpowiedzialnej za dostarczenie VGM i danych o firmie.
  3. Dodatkowych informacji lub dokumentów, jeśli są wymagane przez niektóre organy państwowe.

Jaki jest ostateczny termin złożenie VGM do Kuehne + Nagel?

Wymagania odnośnie dostarczenie VGM do Kuehne + Nagel są bardzo różne w zależności od kierunku i postanowień poszczególnych krajów, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Co się stanie, jeśli załadowca zapomni złożyć VGM?

Kuehne + Nagel stale monitoruje status VGM za pośrednictwem alertów, aby zapewnić terminowe złożenie VGM i uniknąć sytuacji kiedy kontener mógłby zostać niezaładowany.
Nasz ekspert ze spedycji morskiej skontaktuje się z Państwem w przypadku niezłożenia VGM w terminie.

Jakie są konsekwencje niezłożenia VGM?

Armator i operator portowy nie mogą załadować kontenera na statek, dopóki nie otrzymają VGM do podmiotowego kontenera.

Jeżeli Kuehne + Nagel ładuje FCL w imieniu załadowcy, kto jest odpowiedzialny za złożenie VGM?

W takiej sytuacji Kuehne + Nagel działa jako podwykonawca (operator magazynowy lub podobna funkcja), ładuje i waży kontener w imieniu faktycznego załadowcy; jednakże to faktyczny załadowca, nazwany na konosamencie czy na liście przewozowym morskim,jest odpowiedzialny i zobowiązany do złożenia VGM armatorowi. Odpowiedzialność Kuehne + Nagel wobec załadowcy jest oparta o Warunki Ogólne lub oddzielne umowy i porozumienia z klientem.

Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie i przestrzeganie SOLAS VGM?

Odpowiedzialne będą rządowe agencje, jak Amerykańska Straż Wybrzeża, czy  „The Maritime & Coastguard” w Wielkiej Brytanii.

W Polsce zaś odpowiedzialność w świetle prawa spoczywa na właściwych dyrektorach Urzędu Morskiego.