Firma Kuehne + Nagel od 2020 roku oferuje neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla transport.

Obiecujemy dostarczać naszym Klientom przyjazne dla środowiska, zrównoważone i innowacyjne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw. Wspólnie z dostawcami i Klientami zmniejszamy pozostawiany przez nas ślad węglowy i pomagamy interesariuszom osiągnąć śmiałe i ambitne cele środowiskowe. 

Oblicz swój ślad węglowy >>

Zakwaszenie oceanów i globalne ocieplenie dramatycznie wpływają na nasze naturalne ekosystemy. Bez długoplanowych celów i podejmowanych działań życie na planecie Ziemia jest zagrożone. Musimy podejmować odważne i szybkie działania, aby zmienić tę rzeczywistość.

Sektor logistyczny przyczynia się do 7% światowej emisji gazów cieplarnianych. Jako lider branży zobowiązujemy się do zmniejszenia naszego udziału, poprzez wdrażanie i realizację ambitnych celów
w zakresie ochrony klimatu.

Net Zero Carbon to międzynarodowy program Kuehne + Nagel, który zakłada redukcję pozostawianego śladu węglowego. Podstawowe założenia naszej strategii:

  • efektywne zarządzanie emisją dwutlenku węgla we wszystkich operacjach,
  • dostarczanie produktów i usług rekompensujących pozostawiany ślad węglowy,
  • przestrzeganie ustalonych kryteriów środowiskowych w ramach współpracy z dostawcami.

 

Nasze cele:

Program Net Zero Carbon zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla w transporcie i logistyce w ujęciu globalnym.

Oprócz ciągłego ograniczania emisji CO2, firma oferuje teraz swoim Klientom rozwiązania zmniejszające pozostawiany ślad węglowy wywołany ich transportem. Wykorzystanie technologii Big Data i wdrożenie jej w platformy cyfrowe firmy umożliwia wybór rodzaju transportu emitującego znacznie mniej CO2 oraz optymalizację tras - budując zrównoważoną i pro-środowiskową wartość dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważony i neutralny pod względem emisji CO2 transport od 2020 roku.

Strategia naszej firmy zakłada pełną neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla na całym świecie. Odnosi się to do wszystkich bezpośrednich emisji w zakresie 1 i 2 poziomu,
w ramach protokołu w sprawie emisji gazów cieplarnianych – Greenhouse Gas Protocol - GHG Protocol. 

Neutralny pod względem emisji CO2 transport w całej sieci dostawców do 2030 roku

Będziemy koncentrować się również na emisjach objętych 3 poziomem protokołu GHG, zajmując się pozostawianym śladem CO2 naszych dostawców: firm transportowych, linii lotniczych i dostawców spedycji morskiej. Pierwszy element strategii zakłada pełną koncentracje na neutralności pod względem emisji węgla wszystkich przesyłek niepełnokontenerowych (LCL) od roku 2020. Dowiedz się więcej o KN LCL Net Zero Carbon

 
 
"Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, nasz ekosystem i przede wszystkim za ludzi - zarówno w życiu biznesowym, jak i prywatnym.
Jako wiodąca firma logistyczna chcemy realizować zrównoważony transport wdrażając w łańcuchy dostaw innowacyjne rozwiązania nakierowane na niwelowanie emisji dwutlenku węgla."

Dr. Detlef Trefzger, Dyrektor Zarządzający
Kuehne + Nagel International AG

Nasza droga do zrównoważonej emisji dwutlenku węgla

Nasza droga do zredukowania pozostawianego śladu węglowego do 2030 roku rozpoczyna się!  Dzięki najnowocześniejszym kalkulatorom węgla, zgodnym z międzynarodowymi standardami, jesteśmy
w stanie zmniejszyć emisję węgla na całym świecie. Emisji, których nie damy radę wykluczyć – zrekompensujemy!

Neutralność węglowa w logistyce

WIDOCZNOŚĆ

Kalkulator emisji CO2

Podejmowanie ekologicznych wyborów wymaga pełnej świadomości, co do ilości pozostawianego śladu węglowego na każdym etapie łańcucha dostaw.

Kalkulator emisji CO2 oraz szczegółowe raportu dostarczane Klientom, umożliwiają nam zbieranie wiarygodnych informacji i dokładne monitorowanie źródeł emisji.

Pozwala to wybrać ekologiczny rodzaj transportu oraz zoptymalizować łańcuch dostaw.

SeaExplorer – platforma zrównoważonego rozwoju

Nasze rozwiązanie on-line do obsługi transportu morskiego zapewnia wgląd w największą na świecie sieć usług morskich. Oprócz innych funkcji SeaExplorer oferuje pełną widoczność dokładnych i aktualizowanych w czasie rzeczywistym emisji CO2 i siarki w różnych usługach. Platforma daje również spedytorom wgląd w to, w jaki sposób każdy statek przewożący towary będzie zgodny
z nadchodzącym rozporządzeniem IMO 2020.

Dowiedz się więcej o
SeaExplorer

REDUKCJA

Kwestie środowiskowe są integralną częścią naszego systemu zarządzania QSHE. Posiadamy certyfikat środowiskowy ISO 14001 dla ponad 200 lokalizacji na całym świecie.

Program naszej firmy w zakresie redukcji własnych bezpośrednich i pośrednich emisji obejmuje na przykład:

  • wdrożenie zaawansowanych technologii, takich jak energia słoneczna i usuwanie odpadów we wszystkich nowych centrach logistycznych
  • wykorzystanie energii odnawialnej
  • programy szkoleniowe mające na celu utrzymanie i zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników
  • zastąpienie podróży służbowych wideokonferencjami

KOMPENSACJA

Wzrost PKB powoduje nawet dwukrotny wzrost globalnego transportu. Działania na rzecz redukcji emisji są jednak szybciej rozwijane niż ogólny wzrost gospodarczy. Postęp technologiczny pomaga ograniczyć emisje dwutlenku węgla, jednak czas działać już teraz. Kompensacja emisji dwutlenku węgla jest aktywnością, która pozwala firmom i osobom fizycznym zrównoważyć emisje CO2 z przesyłki, której nie można uniknąć. Zmniejszymy nasz ślad, inwestując w certyfikowane projekty przyrodnicze na całym świecie. Dowiedz się więcej


Pytania i odpowiedzi dotyczące neutralności węglowej

Jak dokładnie Kuehne + Nagel zamierza osiągnąć swoje ambitne cele środowiskowe?

Osiągniemy to poprzez połączenie redukcji i kompensacji pozostawianego śladu węglowego w oparciu o zaawansowane monitorowanie i pełną widoczność emisji. Nadrzędny program ochrony środowiska firmy przewiduje również ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wody oraz odpowiedzialny recykling odpadów. Kuehne + Nagel współpracuje z liniami lotniczymi, armatorami i firmami przewozowymi, aby zapewnić, że prowadzona działalność jest zrównoważona i oparta o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Kluczowym elementem przy podejmowaniu ekologicznych wyborów jest świadomość i śledzenie śladu węglowego na każdym etapie łańcucha wartości. Emisje związane z transportem są w pełni widoczne dla naszych Klientów na naszych platformach Sea Explorer i w kalkulatorach CO2. Emisji dwutlenku węgla nadal nie można w pełni uniknąć – nawet poprzez innowacje technologiczne i oszczędność w zużywaniu zasobów. Dobrowolne kompensowanie śladu węglowego to uznany mechanizm, który pozwala osobom i firmom zrekompensować emisję CO2 z przesyłki, której nie można uniknąć. Jest to możliwe poprzez inwestycje w liczne projekty środowiskowe, które przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego wywołanego transportem.

Na przykład instalowanie paneli słonecznych na dachu może pomóc w redukcji emisji, ale tak naprawdę liczy się ogólny zrównoważony rozwój firmy, jej procesy, standardy pozyskiwania oraz jakość i wydajność produktów.

Czy Kuehne + Nagel nie będzie już emitować dwutlenku węgla od 2020 roku?

Jako dostawca usług logistyczno-spedycyjnych będziemy nadal produkować dwutlenek węgla. Jest to nieuniknione. Do 2020 roku zobowiązaliśmy się do zneutralizowania bezpośredniej emisji poprzez jej ograniczanie i kompensacje.

Czym jest protokół w sprawie gazów cieplarnianych?

Protokół gazów cieplarnianych (GHG), opracowany przez World Resources Institute (WRI) i Światową Radę Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) jest powszechnie stosowanym standardem rozliczania emisji. Protokół ustanawia międzynarodową standaryzację dla biznesu w zakresie pomiaru, zarządzania i raportowania o emisji gazów cieplarnianych w taki sposób, aby uniknąć podwójnego liczenia emisji.

Czym jest poziom 1, 2 i 3?

Protokół GHG podzielił emisje gazów cieplarnianych na trzy kategorie:

Emisje z zakresu 1: emisje pochodzące bezpośrednio z obiektów lub pojazdów należących do przedsiębiorstwa lub do podmiotów kontrolowanych przez firmę, np. produkcja samochodów służbowych.

Emisje z zakresu 2: emisje gazów cieplarnianych związane z konsumpcją energii nabytej przez przedsiębiorstwo lub podmioty przez nie kontrolowane, w tym energii na ogrzewanie i chłodzenie.

Emisje z zakresu 3: wszystkie pozostałe emisje pośrednie wynikające z działalności przedsiębiorstwa, obejmujące materiały i usługi, podróże służbowe i aktywa trwałe.

Czym jest GLEC Framework?

Globalna Rada Logistyki ds. Emisji (GLEC) kierowana przez Smart Freight Center (SFC), została powołana w 2014 r. przez branżowych interesariuszy, stowarzyszenia i wiodące międzynarodowe korporacje zaangażowane w ruch towarowy. Celem jest stworzenie jednego uniwersalnego i przejrzystego sposobu obliczania emisji powstałych z działalności logistycznej w międzynarodowym multimodalnym łańcuchu dostaw. GLEC Framework daje firmie pełną widoczność pozostawianego śladu węglowego wraz z poniesionymi kosztami oraz czasem. Pozwala to wybrać najlepszy sposób transportu towarów i najbardziej wydajnych przewoźników.

GLEC Framework opiera się na istniejących metodologiach, takich jak CEN 16258, grupa robocza Clean Cargo, IATA RP 1678 i SmartWay, a także na wynikach finansowanego przez UE projektu COFRET i amerykańskiego krajowego programu badań nad transportem morskim.

Jakie jest podstawa programu środowiskowego Kuehne + Nagel Net Zero Carbon?

Nasz program zarządzania emisjami został zewnętrznie zweryfikowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO 14064-3. Ponadto i zgodnie z porozumieniem paryskim (COP21), jesteśmy obecnie w trakcie opracowywania naszych celów opartych na innowacjach naukowych i ustandaryzowanych metodach obliczania emisji dwutlenku węgla.

Jak dokładnie działa kompensacja?

Pomimo wszelkich wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2 nie możemy jeszcze w pełni jej uniknąć. Nasz program kompensacji oraz zrównoważone wybory naszych Klientów są w stanie doprowadzić do całkowitego wykluczenia emisji węgla z transportu. Generowanie kredytów CO2 pozwala udowodnić, że pewna ilość emisji dwutlenku węgla została zrekompensowana. Jeden kredyt CO2 neutralizuje jedną tonę dwutlenku węgla. Rozpoczęliśmy własne projekty przyrodnicze w Myanmarze i Nowej Zelandii i kupujemy kredyty z globalnego portfela projektów środowiskowych, w tym projektu Parku Narodowego Cordillera Azul w Peru i projektu odbudowy i ochrony torfowisk Katingan w Indonezji. Każdy kredyt węglowy podlega procesowi weryfikacji przez stronę trzecią.

W jakie projekty inwestuje Kuehne + Nagel, aby zrównoważyć mój łańcuch dostaw?

Nawiązaliśmy współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, aby wspierać naszych Klientów w tworzeniu własnej ścieżki neutralizacji emisji dwutlenku węgla. Kuehne + Nagel inwestuje w projekty przyrodnicze na całym świecie, które pomagają zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, jednocześnie poprawiając warunki życia lokalnych społeczności oraz chroniąc różnorodność biologiczną i dziką przyrodę. Projekty te generują kredyty węglowe i są zweryfikowane przez niezależne organizacje o najwyższych międzynarodowych standardach i oparte o realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju  ONZ (SDG).

Jaką rolę pełnią tereny zalesione w redukcji i kompensacji emisji dwutlenku węgla?

Jeden hektar lasów wychwytuje do 50 ton cząsteczek sadzy i pyłów z powietrza, generuje ok. 100 000 m3 nowych wód gruntowych, uwalnia 15-30 ton tlenu rocznie i wchłania 10,6 ton dwutlenku węgla. Aby ograniczyć wzrost temperatury naszej  planety powstrzymanie wycinki oraz plądrowania lasów nie wystarczy. Żyjące lasy naturalnie pochłaniają dwutlenek węgla. Odpowiednio chroniona przyroda może potencjalnie sama rozwiązać jedną trzecią problemu klimatycznego. Rozwiązania oparte na projektach przyrodniczych obejmują wszelkie działania związane z ochroną lub przebudową naturalnych ekosystemów, takich jak lasy, obszary trawiaste i podmokłe. Każde z tych działań prowadzi do naturalnego wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla - zazwyczaj w procesie fotosyntezy. Zobowiązujemy się do wspierania tych działań.

[Źródło: American Association for the Advancement of Science; The Nature Conservancy]