Nota prawna

Nota prawna nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych i przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie należy polegać na jej treści.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostały opracowane przez Kuehne + Nagel na podstawie danych pochodzących ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, przy czym Kuehne + Nagel nie udziela żadnej gwarancji co do ich kompletności ani dokładności. W szczególności należy mieć świadomość, że informacje te mogą być niekompletne, zawierać błędy lub mogą ulec dezaktualizacji. W związku z powyższym przed podjęciem jakichkolwiek działań należy je zweryfikować kontaktując się z lokalnym biurem Kuehne + Nagel.


W żadnym wypadku Kuehne + Nagel, jej podmioty zależne, podmioty powiązane, przedstawiciele ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek dostępu, braku dostępu lub polegania na informacjach zamieszczonych w niniejszej witrynie.

Wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej witrynie zostały przedstawione bez żadnych wyraźnych bądź dorozumianych gwarancji, w szczególności dorozumianych gwarancji co do przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw. Wszelkie gwarancje, o których mowa powyżej, zostały niniejszym wyłączone.

Niektóre linki do innych witryn zamieszczone na niniejszej witrynie, obsługiwane są przez osoby trzecie, nad którymi Kuehne + Nagel nie sprawuje żadnej kontroli. Kuehne + Nagel nie składa żadnych oświadczeń co do rzetelności ani innych aspektów treści zawartych na tych witrynach.

Uzyskując dostęp do niniejszej witryny Użytkownik  przyjmuje do wiadomości, że Kuehne + Nagel nie odpowiada za żadne bezpośrednie ani pośrednie szkody wynikające z korzystania z informacji i materiałów w niej zawartych.

 

Regulamin korzystania z witryny Kuehne + Nagel 

Przed przystąpieniem do korzystania z niniejszej witryny prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym Regulaminem określającym zasady jej odwiedzania.


Kuehne + Nagel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, Nocie Prawnej oraz Oświadczenia o ochronie prywatności.


Akceptacja Regulaminu


Użytkownik może korzystać z niniejszej witryny pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Noty prawnej bez wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji. Poprzez wejście do niniejszej witryny i korzystanie z niej Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i Noty prawnej („Umowa”).

Informacje zmieszczone na niniejszej witrynie przygotowano wyłącznie w celu przedstawienia informacji o Kuehne + Nagel, jej podmiotach zależnych, partnerach i oferowanych przez nich usługach.

Korzystanie z materiałów i not o prawie autorskim


Uprawnienie dostępu przysługujące Użytkownikowi jest ograniczone wyłącznie do dostępu i przeglądania niniejszej Witryny. Użytkownik nie może łączyć witryny z innymi witrynami ani włączać jej do innych witryn bez pisemnej zgody Kuehne + Nagel.


Żadne informacje, oprogramowania, produkty ani usługi uzyskane z niniejszej witryny nie mogą być modyfikowane, kopiowane, wyświetlane, przedstawiane, oddawane w licencję, zwielokrotniane, publikowane, przesyłane ani rozpowszechniane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Kuehne + Nagel. Użytkownik może przechowywać jedną kopię materiału na jednym komputerze wyłącznie na użytek własny niezwiązany z działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem poszanowania praw autorskich oraz innych praw własności z tym materiałem związanych.

 Zastrzeżenia

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest pełnoletni, przysługuje mu zdolność prawna do wyrażenia zgody na warunki, o których mowa w niniejszej Nocie Prawnej oraz prawo do korzystania z niniejszej witryny zgodnie z Regulaminem. Użytkownik zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z witryny (jak również za korzystanie z konta Użytkownika przez inne osoby, w szczególności osoby małoletnie mieszkające z Użytkownikiem). Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać cesji ani nie przenosić praw przysługujących mu na podstawie niniejszej publikacji. Użytkownik ponadto zobowiązuje się sprawować nadzór nad dostępem do niniejszej witryny osób małoletnich korzystających z konta Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, cła, podatki i inne obciążania wynikające z korzystania z Witryny.


Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności


Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi opublikowane na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać niejasności oraz omyłki pisarskie.
Zmiany w niniejszym dokumencie dokonywane są okresowo. W żadnym wypadku Kuehne + Nagel, jej podmioty zależne, pracownicy, pracownicy ani dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, moralne, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody wynikające z korzystania z niniejszej Witryny, informacji, produktów bądź usług uzyskanych na jej podstawie, czy to kontraktowej, deliktowej, na zasadzie ryzyka ani wynikającej z innej podstawy prawnej, chociażby Kuehne + Nagel, jej podmioty zależne, przedstawiciele, pracownicy lub dostawcy zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia szkody.Zwolnienie z odpowiedzialności

Jako warunek korzystania z niniejszej witryny Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Kuehne + Nagel, jej podmioty zależne, przedstawicieli, pracowników lub dostawców z tytułu wszelkich zobowiązań, kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) i szkód wynikających z korzystania przez Użytkownika z niniejszej witryny.

Linki do innych witryn

Niniejsza witryna może zawierać linki lub odniesienia do innych witryn nieobsługiwanych przez Kuehne + Nagel. Kuehne + Nagel nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na tych witrynach ani za żadne szkody wynikające z ich treści. Linki oraz odniesienia do witryn osób trzecich zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody Użytkowników i nie oznaczają zatwierdzenia ani gwarancji ze strony Kuehne + Nagel.

Osoba trzecia, która wyraża zamiar zamieszczenia linków do niniejszej Witryny powinna o tym fakcie zawiadomić Kuehne + Nagel przed podjęciem jakichkolwiek działań w tym zakresie. Kuehne + Nagel zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na powyższe. W przypadku wyrażenia zgody Kuehne + Nagel nie ma obowiązku zamieszczenia na swojej witrynie linków do witryny danej osoby trzeciej.

Zmiany Regulaminu

Kuehne + Nagel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji w każdym czasie poprzez zmianę Regulaminu. Regularny przegląd treści Regulaminu należy do obowiązków Użytkownika. Korzystanie z niniejszej Witryny po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją przez Użytkownika.